Оцінка впливу на довкілля нераціонального використання лісових ресурсів Миколаївщини

Inna V. Tymchenko, Olena L. Hirzheva, Maryna A. Kyrylchuk

Анотація


Представлено результати еколого-економічної оцінки ефективності використання лісових ресурсів на основі розрахунку збитків, завданих навколишньому середовищу від втрати та загибелі лісових насаджень, з урахуванням регіональних особливостей Миколаївщини. Запропоновано комплекс природоохоронних заходів щодо відновлення лісових ресурсів на основі показника еколого-економічної ефективності.

Ключові слова


збитки; еколого-економічна оцінка втрат; оптимізація; лісові ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamovskyi O.M. Metody modeliuvannia u lisovomu hospodarstvi [Modeling in forestry]. Nauk. visnyk UkrDLTU [Science. Bulletin of UkrDLTU], 2005, issue 15.7, pp. 67−70.

Adamovskyi O.M. Ideia staloho lisokorystuvannia u retrospektyvi [The idea of sustainable forest management in retrospect]. Rehionalna ekonomika − Regional Economy, 2009, no. 3, issue 53, pp. 233−240.

Zhivotyagina N.I. Primenenie rascheta ekologo-ekonomicheskogo ushcherba v lesopolzovanii [Calculating of ecological and economic damage in forest management]. Nauchnyy zhurnal KubGAU [Scientific journal KubGAU], 2013, no. 88, issue 04.

Komarnytskyi I.M. Kompleksnyi pidkhid otsinky tekhnohennykh zbytkiv na prykladi lisovoho hospodarstva (A comprehensive evaluation approach of man-made damage to the example of forestry). Visnyk natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»−Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic», 2007. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua.

Metodyka otsinky zbytkiv vid naslidkiv nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho i pryrodnoho kharakteru zatverdzhena Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy (Methods of assessing damages from emergency situations of technogenic and natural character approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine). no. 175, dated 04.06.2003. Available at: http://zakon.rada.gov.ua.

Mykolaivske oblasne upravlinnia lisovoho ta myslyvskoho hospodarstva [Mykolayiv regional management of forest and hunting economy]. Richni zvity po vykonanniu vyrobnychoho planu po lisovomu hospodarstvu za 2009-2013 roky [Annual report on execution of the production plan on the forestry over 2009-2013].

Osnovni polozhennia vedennia lisohospodarskoi diialnosti u Mykolaivskii oblasti [Foundations of forest operations in the Mykolayiv region]. Irpin, VO «Ukrderzhlisproekt» Publ., 2012. 122 p.

Podatkovyi kodeks Ukrainy [Tax code of Ukraine]. 2010, no. 2755.

Tymchenko I.V. Vdoskonalennia systemy kompiuteryzovanoho ekolohichnoho monitorynhu pere-vantazhennia shkidlyvykh ridyn v akvatoriiakh morskykh portiv [Improvement of system of computerized environmental monitoring of harmful liquids overload in the waters of the sea ports]. Moscow, 2010. 21 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140516

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.