Проблеми інтенсифікації очистки в багатофазних дисперсних середовищах енергетичних установок і способи їх вирішення (частина 2)

Sergiy Ryzhkov

Анотація


Наведено експериментальні методи дослідження інтенсифікації процесів очистки в багатофазних дисперсних середовощих енергетичних установок. Обґрунтовано достовірність результатів дослідження шляхом оцінки похибки і верифікації отриманих даних.

Ключові слова


метод; модель; оцінка; похибка; достовірність

Повний текст:

PDF

Посилання


Basok B.I., Ryzhkov S.S., Ryzhkov R.S., Bortsov O.S. Intensyfikatsiia osadzhennia ridkoi fazy u separatorakh bahatofaznykh sumishei palyv pidvyshchenoho tysku [Intensification of the liquid phase deposition in separators of multiphase fuel mixtures of high pressure]. Promyshlennaya teplotekhnika [Industrial Heat Engineering], 2014, vol. 4, no. 2, pp. 22−28.

Ryzhkov S.S. Problemy intensyfikatsii ochystky v bahatofaznykh dyspersnykh seredovyshchakh enerhetychnykh ustanovok i sposoby yikh vyrishennia Chastyna 1 [Problems of cleaning intensification in multiphase disperse media of power plants and means of their solution. Part 1]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia [Collection of Scientific Publications of NUS ], 2014, no. 5, issue 455, pp. 51−58.

Ryzhkov S.S. Uzahalnena matematychna model vyznachennia intensyvnosti protsesu ochystky dyspersnykh bahatofaznykh potokiv u systemakh enerhetychnykh ustanovok [Generalized mathematical model of determination of the intensity of cleaning process of dispersed multiphase flows in power plants systems]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia [Collection of Scientific Publications of NUS ], 2014, no. 3, issue 453, pp. 69−76.

Ryzhkov S.S. Vliyanie termoforeticheskikh effektov na protsess ulavlivaniya vysokodispersnykh chastits v trubchatom separatore [Impact of thermophoretic effects on the process of highly dispersed particles capture in the tubular separator]. Promyshlennaya teplotekhnika [Industrial Heat Engineering], 2014, vol. 36, no. 4, pp. 88 – 28.

Ryzhkov S.S., Pastukhov S.Yu. Chislennoe modelirovanie osazhdeniya vysokodispersnykh chastits v protochnoy chasti separatsionnogo oborudovaniya [Numerical simulation of deposition of highly dispersed particles in the flow part of the separation equipment]. Elektronne vydannia «Visnyk Natsionalnoho universytetu korablebuduvannia» [NUS Journal. Electronic Edition], 2010, no. 3. Available at: http://www.ev@nuos.edu.ua.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20140609

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.