Проблеми та перспективи взаємодії малих і великих підприємств у промисловості: регіональний аспект

Nataliia V. Hryshyna

Анотація


Розглянуто дослідження процесів взаємодії та інтеграції малих і великих підприємств на регіональному рівні. Визначено та обґрунтовано шляхи їх активізації.


Ключові слова


малі та великі підприємства; регіон; промисловість; організаційно-економічні форми

Повний текст:

PDF

Посилання


Varnalii Z.S. Male pidpryiemnytstvo: osnovy teorii i praktyky [Small business: fundamentals of theory and practice]. Kyiv, Znannia Publ., issue 4, 2008. 432 p.

Dmitrichenko L.I., Khimchenko A.N. Malyy biznes v sisteme predprinimatelstva [Small business in the business system]. Donetsk, Kashtan Publ., 2005, pp. 123–145.

Rehionalnyi vymir sotsialno-ekonomichnoho rozvytku i zasady novoi rehionalnoi polityky (Regional dimension of socio-economic development and principles of new regional policy). Analitychna dopovid Natsionalnoho instytutu stratehichnykh doslidzhen pry prezydentovi Ukrainy (Analytical report of the National Institute for Strategic Studies under the President of Ukraine). Available at: http://www.niss.gov.ua.

Zatsarynskyi P.F. Statystychnyi shchorichnyk Mykolaivskoi oblasti za 2012 rik [Statistical Yearbook of Mykolayiv region over 2012]. Mykolaiv, Head Of{ce of Statistics in Mykolayiv region, 2013. 639 p.

Osaulenko O.H. Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2011 rik [Statistical Yearbook of Ukraine over 2011]. State Statistics Service of Ukraine, 2012. 558 p.

Usyk V. Indeks realizatsii potentsialu sektora maloho ta serednoho biznesu yak intehrovanyi pokaznyk otsinky rozvytku [Index of realization of the sector of small and medium business potential as an integrated indicator of development]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo [Business and law], 2009, no. 9, issue 166, pp. 230–233.

Yatskevych I.V. Orhanizatsiino-ekonomichni formy vzaiemodii maloho i velykoho pidpryiemstva v telekomunikatsiinii sferi [Business forms of small and large enterprises cooperation in the telecommunications]. Odesa, 2010, pp. 101–118.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150113

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.