Аналіз дослідження тонкої структури холоднодеформованої стали 20 до і після предрекрісталлізаціонной термічної обробки

Oleksandr M. Dubovyi, Oleksandr V. Chechel, Oleksandr O. Zhdanov

Анотація


Наведено результати досліджень тонкої структури холоднодеформованої маловуглецевої сталі 20 до і після передрекристалізаційнної термічної обробки за допомогою електронної металографії і рентгеноструктурного аналізу. Показано, що після передрекристалізаційнної термічної обробки холоднодеформованої стали 20 відбувається подрібнення субзерен, зниження рівня мікронапружень і щільності дислокацій, що забезпечують підвищення фізико-механічних властивостей.

Ключові слова


структура сталі; щільність дислокацій; субзерна; мікроспотворення решітки

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Alimov V.I. Svoystva prochnoy vyazalnoy provoloki posle dorekristallizatsionnogo otzhiga [Properties of the strong binding wire after the prerecrystallization annealing]. Rezervy proizvodstva – Production reserves, 2013, no. 66/2(14), pp 29–31.

Alimov M.I. Mekhanicheskie svoystva nanokristallicheskikh materialov [Mechanical properties of nanocrystalline materials]. Moscow, MIFI Publ., 2004. 32 p.

Bershteyn M.L. Struktura deformirovannykh metallov [Structure of deformed metals]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1977. 431 p.

Valiev R.Z., Aleksandrov I.V. Nanostrukturnye materialy, poluchen¬nye intensivnoy plasticheskoy deformatsiey [Nanostructured materials obtained by severe plastic deformation]. Moscow, Lotos Publ., 2000. 272 p.

Valiev R.Z., Korznikov A.V., Mulyukov R.R. Struktura i svoystva metallicheskikh materialov s submikrokristallicheskoy strukturoy [Structure and properties of submicrocrystalline metal materials]. Fizika metallov i metallovedenie − The physics of metals and metallography, 1992, no. 4, pp. 70–86.

Dubovyi O.M., Kulіk S.H., Zhdanov O.O., Bobrov M.M., Mirko O.І. Vplyv deformatsii ta lehuiuchykh elementiv na tverdist stalei i napylenykh pokryttiv pislia peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky [Influence of deformation and alloying elements on the hardness of steel and sprayed coatings after the prerecrystallization heat treatment]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2011, no. 2, pp. 36–44.

Gorelik S.S., Dobatkina S.V., Kaputkina L.M. Rekristallizatsiya metallov i splavov [Recrystallization of metals and alloys]. Moscow, MISIS Publ., 2005. 432 p.

Gorelik S.S., Rastorguev L.N., Skakov Yu.A. Rentgenograficheskiy i elektronnoopticheskiy analiz [X-ray diffraction and electrooptical analysis]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1970. 336 p.

Gusev A.I., Kurlov A.S. Attestatsiya nanokristallicheskikh materialov po razmeru chastits (zeren) [Attestation of nanocrystalline materials according to their particle (grain) size]. Metallofizika i noveyshie tekhnologii − Physics of Metals and Advanced Technologies, 2008, vol. 30, no. 5,pp. 679–694.

Dubovyi O.M., Lebedeva N.Yu., Yankovets T.A., Karpechenko A.A., Zhdanov O.O. Doslidzhennia mozhlyvostei pidvyshchennia fizyko-mekhanichnykh vlastyvostei deformovanykh metaliv i splaviv termichnoiu obrobkoiu [Study of opportunities of improving the physical and mechanical properties of metals and alloys deformed by heat treatment]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2010, no. 3, issue 432, pp. 69–79.

Dubovyi O.M., Lebedeva N.Yu., Yankovets T.A. Vplyv peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky na fizyko-mekhanichni vlastyvosti napylenykh pokryttiv ta deformovanykh metaliv ta splaviv [Influence of prerecrystallization heat treatment on the physical and mechanical charecteristics of sprayed coatings and deformed metals and alloys]. Metaloznavstvo ta obrobka metaliv – Metal Science & Treatment of Metals, 2010, no. 3, pp. 7–10.

Dubovyi O.M., Yankovets T.A., Lebedeva N.Yu., Kazymyrenko Yu.O., Zhdanov O.O., Bobrov M.M. Sposib defor-matsiino-termichnoi obrobky metaliv ta splaviv [Method of the deformation and heat treatment of metals and alloys] Patent UA, no. 95378, 2010.

Sindo D., Oikava T. Analiticheskaya prosvechivayushchaya elektronnaya mikroskopiya [Analytical transmission electronic microscopy]. Moscow, Tekhnofera Publ., 2006. 246 p.

Umanskiy Ya.S. Kristallografiya, rentgenografiya i elektronnaya mikroskopiya [Crystallography, X-ray diffraction and electronic microscopy]. Moscow, Metallurgiya, 1982. 632 p.

Khonikomb R. Plasticheskaya deformatsiya metallov [Plastic deformation of metals]. Moscow, 1972.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150107

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.