Визначення концентрації важких металів у рідкій фракції продуктів багатоконтурного циркуляційного піролізу

Serhiy S. Ryzhkov, Hanna H. Trokhymenko, Liudmyla M. Markina, Nina V. Tsyhaniuk

Анотація


Розроблено оригінальну методику визначення кількості важких металів у рідкій фракції продуктів багатоконтурного циркуляційного піролізу (БЦП). Виконано експериментальні дослідження та отримано дані про накопичення важких металів у рідких фракціях БЦП. Проведено порівняння результатів на вміст важких металів у залишку БЦП методами атомно-абсорбційної спектрометрії та спектрофотометрії. Визначено відповідність вмісту важких металів у продуктах БЦП до вимог ДСТУ.

Ключові слова


атомно-абсорбційна спектрометрія; спектрофотометрія; багатоконтурний циркуляційний піроліз; рідка фракція; важкі метали

Повний текст:

PDF

Посилання


Britske M.E. Atomno-absorbtsionnyy spektrokhimicheskiy analiz (Metody analiticheskoy khimii) [Atomic absorption spectrochemical analysis (Methods of Analytical Chemistry)]. Moscow, Khimiya Publ., 1982. 224 р.

Varshal Ye.B. Metodika vychislitelnogo eksperimenta i interpretatsiya ego rezultatov v plamennoy atomno-absorbtsionnoy spektrometrii [The technique of computational experiment and interpretation of its results in flame atomic absorption spectrometry]. Primenenie matematicheskikh metodov dlya opisaniya i izucheniya fiziko-khimicheskikh ravnovesiy Tez. Dokladov Ch. 2 [Application of mathematical methods for defining and studying physical and chemical equilibrities Scientific conference abstracts. Vol. 2]. Novosibirsk, 1989, pp. 108–109.

Kalinikhin O.N., Krasnyanskiy M.Ye., Rekun V.V. Zagryaznenie tyazhelymi metallami prirodnoy sredy pri termicheskoy utilizatsii tverdykh bytovykh i promyshlennykh otkhodov [Heavy metal pollution of the natural environment in the thermal utilization of household and industrial solid waste]. Ekolohіchna bezpeka – Еnvironmental safety, 2008, vol. 2, no. 2, pp. 103–109.

Kuzyakov Yu.Ya., Semenenko K.A., Zorov N.B. Metody spektralnogo analiza [Methods of spectral analysis]. Moscow, 1990.

Markina L.M., Filatova M.I. Rozrobka eksperymentalnoi ustanovky dlia vidpratsiuvannia tekhnolohichnykh rezhymiv protsesu bahatokonturnoho tsyrkuliatsiinoho pirolizu [Development of the experimental device for testing technological modes of multistage circulation pyrolysis process]. Visnyk NUK [NUS Journal. Electronic Edition], 2012, issue 1, pp. 63–68.

Pshiyalkovskiy B.I. Otkhody lakokrasochnykh sredstv [Varnish-and-paint media waste]. Lakokrasochnye materialy – Paint materials. Moscow, Khimiya Publ., 1982. Available at: http://ecoportal.su.

Ryzhkov S.S., Markina L.M. Analiz protsesu rehuliuvannia potokiv v tsyrkuliatsiinii systemi bahatokonturnoho tsyrkuliatsiinoho pirolizu [Analysis of the process of flow regulation in the circulation system of multistage circulation pyrolysis]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2010, issue 1, pp. 103–111.

Rizhkov S.S., Rudyuk M.V, Markіna L.M. Іnnovatsіynі tekhnologіi utilіzatsіi organіchnykh vіdkhodіv z otrymanniam alternatyvnogo palyva na osnovі bagatokonturnogo tsyrkuliatsіinogo pіrolіzu [Innovative technologies of recycling organic wastes and getting alternative fuel based on multistage circulation pyrolysis]. Sbornik nauchnykh trudov NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2010, issue 2, pp.133–142.

Ryzhkov S.S., Markina L.M. Eksperimentalnye issledovaniya utilizatsii otkhodov metodom mnogokonturnogo tsirkulyatsionnogo piroliza [Experimental investigations of waste recycling using multistage circulation pyrolysis]. Sbornik nauchnykh trudov NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2007, issue 5, pp. 100–106.

Smetanin V.I. Zashchita okruzhayushchey sredy ot otkhodov proizvodstva i potrebleniya [Protection of the environment from production and consumption waste]. Moscow. Kolos Publ., 2003. 22 р.

Khomin V.S. Nakopiteli tverdykh bytovykh otkhodov kak potentsialnye istochniki zagryazneniya sredy [Storages of municipal solid waste as a potential source of environmental pollution]. Tr. nauch.-tekhn. konf. «Ekologiya i zdorove cheloveka. Okhrana vodnogo i vozdushnogo basseynov. Utilizatsiya otkhodov». Tom ІІ. [Scientific and engineering work. Conf. «Environment and human health. Ohranavodnogo and air basins. Disposal of waste»]. Shchelkino, AR Krym, Autonomous Republic of Crimea, 2001, pp. 402–403.

Chappell P. A review of municipal waste combustion technology. Energy waste clean, green and profitable : pap. and Synop. presentat. conf. London, 1991. 11 p.

Chimenos J.M., Segarra M., Fernandez M.A., Espiell F. Characterization of the bottom ash in municipal solid waste incinerator. 1999, A64:211–222.

Wiles C.C. Municipal solid waste combustion ash: state-ofthe-knowledge. Journal of Hazard Mater. 1996 47:325–344.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150116

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.