Впровадження ГІС-технологій у систему управління раціональним використанням лісових ресурсів Миколаївської області

Viktor L. Tymchenko, Olena L. Hirzheva, Inna V. Tymchenko, Maryna A. Kyrylchuk

Анотація


Представлено алгоритми розробки бази даних екологічної інформації та інтерактивної карти ГІС лісових ресурсів Миколаївської області. Наведено результати використання геоінформаційних технологій для підвищення ефективності управління раціональним використанням лісових ресурсів Миколаївської області.

Ключові слова


ГІС-технології; лісові ресурси; природоохоронні об’єкти

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamovskyi O.M. Optymizatsiia lisokorystuvannia v ekonomichnykh doslidzhenniakh (zarubizhnyi dosvid) [Optimization of forest management in economic research (overseas experience)]. Naukovyi visnyk UkrDLTU [Science. Bulletin UkrDLTU], 2000, issue 10.2, pp. 168–173.

Buksha I.F. Zastosuvannia polovoi HIS-tekhnolohii Field-Map dlia vyrishennia zadach efektyvnoho upravlinnia lisovymy resursamy [Field Application of GIS Field-Map technology to meet the challenges of effective forest management]. «Suchasni HIS-tekhnolohii i metody dystantsiinoho zonduvannia Zemli v ahropromyslovomu ta pryrodookhoronnomu kompleksakh». Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu [Modern GIS technology and remote sensing techniques in agriculture and environmental complexes. Science. Bulletin of the National Agricultural University], 2009, issue 128.

Buksha I.F. Inventaryzatsiia ta monitorynh lisovykh ekosystem na terytoriiakh pryrodno-zapovidnoho fondu [Inventory and monitoring of forest ecosystems in the areas of nature reserve fund]. Ekolohichna bezpeka: problemy i shliakhy vyrishennia: mizhnar. nauk. prakt. konf. Zb. nauk. st. u 2-kh t. [Proceedings of the Conference Title V Environmental Security: Problems and Solutions]. 2009, vol. 2, pp. 92−98.

Heoinformatsiina systema (HIS) lisovoho hospodarstva (Geographic Information System (GIS) of forestry). Instytut peredovykh tekhnolohii − Institute of Advanced Technologies. Avaliable at: http://www.iat.kiev.ua.

Metodyka otsinky zbytkiv vid naslidkiv nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho i pryrodnoho kharakteru zatverdzhena Postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy (Methods of assessing damage from emergency situations of technogenic and natural character approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine), no.175 vid 04.06.2003. Available at: http://zakon.rada.gov.ua.

Osnovni polozhennia vedennia lisohospodarskoi diialnosti u Mykolaivskii oblasti [Substantive provisions of conducting of forest operations in the Mykolaiv region]. Irpin, Ukrderzhlisproekt Publ., 2012. 122 p.

Skliar O.Yu. Rozrobka HIS-servera lisohospodarskoi haluzi Ukrainy [Development of the GIS server of the forestry industry of Ukraine]. Uchenye zapiski Tavricheskogo natsionalnogo universiteta imeni V.I.Vernadskogo Seriya «Geografiya» [Proceedings of the Vernadsky Tauride National University. Ser. «Heohrafyia»], 2011, Vol. 24 (63), no. 3, pp. 24–32.

Tymchenko I.V. Vdoskonalennia systemy kompiuteryzovanoho ekolohichnoho monitorynhu perevanta-zhennia shkidlyvykh ridyn v akvatoriiakh morskykh portiv. Avtoreferat Diss. [Improvement of computerized envi-ronmental monitoring overload of harmful liquids in the waters of the sea ports. Author’s abstract]. Mykolaiv, 2010. 21 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150117

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.