DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150207

Стабілізація здрібненої полігонізаційної субструктури сталі 12х18н10т після передрекристалізаційної термічної обробки

Oleksandr M. Dubovyi, Lyu Shen, Oleksandr O. Zhdanov

Анотація


Досліджено можливість стабілізації здрібненої полігонізаційної субструктури сталі 12Х18Н10Т
після передрекристалізаційної термічної обробки. Встановлено, що повторна пластична деформація сталі після передрекристалізаційної термічної обробки дозволяє збільшити час витримки до 20 хвилин за рахунок формування нерухомих дислокаційних з’єднань, що блокують зростання субзерен за повторного нагрівання.


Ключові слова


полігонізаційна субструктура; пластична деформація; щільність дислокацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Chuvildeev V. N., Nokhrin A. V., Kopylov V. I. et al. Anomalnyy rost zeren v nano- i mikrokristallicheskikh metallov, poluchennykh metodami RKU-pressovaniya. Chast I-II [Abnormal grain growth in nano- and microcrystal metals obtained by equal channel angular extrusion]. Materialovedenie — Metal Science, 2003, no. 4, pp. 9 – 18, no. 5, pp.12 – 23.

Golosova T. N., Lychagin A. D., Starenchenko V. A. Aktivizatsiya skolzheniya dislokatsiy pri izmenenii osi deformatsii v GTsK-monokristallakh [Activation of dislocation slip when changing the axis of deformation in FCC single crystals]. Fundamentalnye problemy sovremennogo materialovedeniya — Basic Problems of Material Science, 2008, no. 3, pp. 38 – 42.

Gorelik S. S., Dobatkina S. V., Kaputkina L. M. Rekristallizatsiya metallov i splavov 3-e izd. [Recrystallization of metals and alloys 3rd edition]. Moscow, MISIS Publ., 2005. 432 p.

Gorelik S. S. Rentgenograficheskiy i elektronnoopticheskiy analiz [Radiographic and electron-optical analysis]. Moscow, Metallurgiya Publ., 1970. 336 p.

Dubovyi O. M., Kulik S. H., Zhdanov O. O., Bobrov M. M., Myrko O. I. Vplyv deformatsii ta lehuiuchykh elementiv na tverdist stalei i napylenykh pokryttiv pislia peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky [Influence

of deformation and alloying elements on the hardness of steels and sprayed coatings after pre-recrystallizational heat treatment]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUS, 2011, no. 2, pp. 36 − 44.

Dubovyi O. M., Lebedeva N. Yu., Yankovets T. A. Vplyv peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky na fizykomekhanichni

vlastyvosti napylenykh pokryttiv ta deformovanykh metaliv ta splaviv [Influence of pre-recrystallizational heat treatment on physical and mechanical properties of sprayed coatings and deformed metals and alloys]. Metaloznavstvo ta obrobka metaliv — Metal Science & Treatment of Metals, 2010, no. 3, pp. 7 – 10.

Dubovyi O. M., Lebedeva N. Yu., Yankovets T. A., Karpechenko A. A., Zhdanov O. O. Doslidzhennia mozhlyvostei pidvyshchennia fizyko-mekhanichnykh vlastyvostei deformovanykh metaliv i splaviv termichnoiu obrobkoiu [Study of the possibilities of the improvement of physical and mechanical properties of metals and alloys deformed by heat treatment]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUS, 2010, no. 3, issue 432, pp. 69 – 79.

Dubovyi O. M., Karpechenko A. A., Yankovets T. A., Zhdanov O. O. Sposib nanesennia pokryttiv [Method of coating]. Patent UA, no. 88755, 2009.

Dubovyi O. M., Yankovets T. A., Lebedeva N. Yu., Kazymyrenko Yu. O., Zhdanov O. O., Bobrov M. M. Sposib deformatsiino-termichnoi obrobky metaliv ta splaviv [Method of deformation and heat treatment of metals and alloys]. Patent UA, no. 95378, 2010.

Dubovyi O. M., Karpechenko A. A., Yankovets T. A., Zhdanov O. O. Sposib nanesennia elektroduhovykh pokryttiv [Method of electric-arc coating]. Patent UA, no. 43984, 2009.

Starenchenko V. A., Lychagin D. V., Shaekhov R. V. Vliyanie temperatury ispytaniya na evolyutsiyu dislokatsionnoy struktury monokristallov nikelya s orientatsiey osi szhatiya [001] [Influence of testing temperature on the evolution of the dislocation structure of nickel single crystals with compression axis orientation [001]. Izvestiya vuzov. Fizika — Russian Physics Journal, 1999, no. 7, pp. 71 − 77.

Nokhrin A. V., Smirnova Ye. S., Chuvildeev V. N., Kopylov V. I. Temperatura nachala rekristallizatsii v mikrokristallicheskikh

metallakh, poluchennykh metodami intensivnogo plasticheskogo deformirovaniya [Temperature of the beginning of recrystallization in microcrystalline metals obtained by severe plastic deformation]. Izvestiya RAN. Metally — Bulletin of Russian Academy of Science. Metalls, 2003, no. 3, pp. 27 − 37.

Chuvildeev V. N. Mikromekhanizm deformatsionno-stimulirovannoy zernogranichnoy samodiffuzii [Micromechanism of strain-enhanced grain-boundary self-diffusion]. Fizika metallov i metallovedenie — The Physics of Metals and Metallography, 1996, no. 5, pp. 5 − 13.