DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150218

Побудова нелінійної регресії тривалості виконання проектів підготовки жінок-боксерів до змагань

Serhii B. Prykhodko, Nataliia V. Kniaz

Анотація


Побудовано нелінійну регресію тривалості виконання проектів підготовки жінок-боксерів високої
кваліфікації до змагань залежно від тривалості тренувань на основі нормалізуючого перетворення Джонсона сімей SB і SU. Знайдено довірчий інтервал для побудованої нелінійної регресії. Виконано порівняння побудованої регресії з регресією на основі логарифмічного перетворення. Рекомендовано використання нелінійної регресії на основі перетворення Джонсона для оцінювання тривалості проектів підготовки жінок-боксерів до змагань.


Ключові слова


довірчий інтервал; управління часом; перетворення Джонсона; нелінійна регресія; логарифмічне перетворення

Повний текст:

PDF

Посилання


Demidenko Ye. Z. Lineynaya i nelineynaya regressii [Linear and nonlinear regression]. Moscow, Finansy i statistika Publ., 1981. 302 p.

Dzheroyan G. O., Khudadov G. O. Predsorevnovatelnaya podgotovka bokserov [Precontest boxers preparation]. Moscow, Fizkultura i sport Publ., 1971. 150 p.

Dilennia M. O., Ostianov V. N., Komisarenko H. I. Boks: Zhinky. Navchalna prohrama dlia dytiacho-yunatskykh sportyvnykh shkil, spetsializovanykh dytiacho-yunatskykh shkil olimpiiskoho rezervu, shkil vyshchoi sportyvnoi maisternosti [Boxing: Women. Curriculum for youth sports schools, specialized youth schools of Olympic reserve,

schools of higher sportsmanship]. Kyiv, Natsionalnyi Olimpiiskyi komitet Ukrainy Publ., 2009. 112 p.

Orlov A. I. Prikladnaya statistika [Applied statistics]. Moscow, Ekzamen Publ., 2004. 656 p.

Prikhodko S. B., Makarova L. N. Analiticheskaya zavisimost dlya vybora raspredeleniya Dzhonsona semeystva SL [Analytical dependence for selecting the Johnson distribution of the SL family]. Vestnik KhNTU [Bulletin of KhNTU], 2012, no. 2, issue 45, pp. 101 – 104.

Prykhodko S. B., Kniaz N. V. Vybir normalizuiuchoho peretvorennia dlia intervalnoho otsiniuvannia chasu vykonannia proektiv pidhotovky bokseriv-zhinok do zmahan [Selecting a normalizing transformation for the interval estimation of the duration of the projects of preparing female boxers to competitions]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2014, no. 5, issue 455, pp. 87 – 91.

Prykhodko S. B. Intervalne otsiniuvannia statystychnykh momentiv nehausivskykh vypadkovykh velychyn na osnovi normalizuiuchykh peretvoren [Interval estimation of the statistic moments of the non-Gaussian random variables based on the normalizing transformations]. Naukovyi zhurnal «Matematychne modeliuvannia» [Scientific Journal «Mathematical Modeling»], 2011, no. 1, issue 24, pp. 9 – 13.

Prykhodko S. B., Pukhalevych A. V. Rozrobka neliniinykh rehresiinykh modelei tryvalosti prohramnykh proektiv na osnovi peretvorennia Dzhonsona [Development of the nonlinear regression models of the duration of software projects based on the Johnson transformation]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2014, no. 2, pp. 76 – 80.

A guide to the project management body of knowledge. Fifth edition. Project Management Institute Publ., 2013. 589 p.

Bates D. M., Watts D. G. Douglas M. Nonlinear Regression Analysis and Its Applications. Wiley, 1988. 384 p.

Pardoe Iain. Applied regression modeling. Wiley, 2012. 325 p.

George A. F., Seber C. J. Nonlinear Regression. Wild. John Wiley & Sons, Inc., 2003. 792 p.

Johnson N. L. System of Frequency Curves Generated by Methods of Translation. Biometrica, 1949, vol. 36, no. ½, pp. 149 – 176.

Ryan T. P. Modern Regression Methods. Wiley, 2008. 672 p.