Вплив передрекристалізаційної термічної обробки на твердість і субструктуру газополуменевих покриттів

Oleksandr M. Dubovyi, Anton A. Karpechenko, Oleksandr O. Zhdanov, Maksym M. Bobrov, Tetiana O. Makrukha

Анотація


У роботі досліджено можливість передрекристалізаційної термічної обробки й встановлено оптимальні режими її проведення для газополуменевих покриттів з порошків бронзи марки ПГ-19М-01, нержавіючої сталі ПРХ18Н9 і ніхрому марки ПГ-Х20Н80. З’ясовано, що дана термічна обробка газополуменевих покриттів забезпечує здрібнення субструктурних елементів, наслідком чого є підвищення твердості.


Ключові слова


газополуменеві покриття; термічна обробка; твердість; субструктурні елементи

Повний текст:

PDF

Посилання


Dubovyi O. M., Kulik S. H., Zhdanov O. O., Bobrov M. M., Myrko O. I. Vplyv deformatsii ta lehuiuchykh elementiv na tverdist stalei i napylenykh pokryttiv pislia peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky [Influence of strain and alloying elements on the hardness of steel and sprayed coatings after pre-recrystallization heat treatment]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUS, 2011, no. 2, pp. 36–44.

Dubovyi O. M., Bondarenko O. V., Zhdanov O. O., Zhyshko O. V., Bobrov M. M., Halkina T. S. Vplyv peredrekrystalizatsiinoi termichnoi obrobky na substrukturu i tverdist deformovanykh kolorovykh metaliv i splaviv ta napylenykh pokryttiv [Influence of the pre-recrystallization heat treatment on the hardness and substructure of deformed non-ferrous metals and alloys, and sprayed coatings]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUS, 2012, no. 2, pp. 47 – 53.

Dubovoj A. N., Karpechenko A. A., Bobrov M. N. Uluchshenie jekspluatacionnyh svojst napylennyh pokrytij jelektroimpul’snym vozdejstviem na dvuhfaznyj vysokotemperaturnyj potok s posledujushhej termicheskoj obrabotkoj [Improvement of the performance of sprayed coatings by electropulse impact on the two-phase high temperature flow followed by the heat treatment]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUS, 2014, no. 4, pp. 60 – 64.

Kalita V. I., Samokhin A. V., Alekseev N. V., Ivanov V. M., Yarkin V. V., Lubman G. U., Kasimtsev A. V., Komlev D. L. Plazmennye pokrytiya s nanorazmernym karbonitridom titana [Plasma coatings with nano-sized

titanium carbonitride]. Fizika i khimiya obrabotki materialov — Physics and Chemistry of Materials Treatment, 2007, no. 2, pp. 37 − 45.

Kalita V. I. Fizika, khimiya i mekhanika formirovaniya pokrytiy, uprochnennykh nanorazmernymi fazami [Physics, chemistry and mechanics of the formation of coatings strengthened by nanoscale phases]. Fizika i khimiya obrabotki materialov — Physics and Chemistry of Materials Treatment, 2005, no. 4, pp. 46 − 75.

Kalita V. I., Yarkin V. V., Kasimtsev A. V., Lubman G. U. Formirovanie nanorazmernykh uprochnyayushchikh faz v plazmennykh pokrytiyakh iz staley, chugunov i splavov na osnove zheleza [Formation of nanoscale

strengthening phases in the plasma coatings made of steel, cast iron and iron-based alloys]. Fizika i khimiya obrabotki materialov — Physics and Chemistry of Materials Treatment, 2006, no. 5, pp. 29 − 40.

Dubovyi O. M., Yankovets T. A., Karpechenko A. A., Zhdanov O. O. Sposib nanesennia pokryttiv [Method of coating]. Patent UA, no. a 2009 02658, 2009.

Jaworski R., Pawlowski L., Roudet F., Kozerski S., Petit F. Recent developments in suspension plasma sprayed titanium oxide and hydroxyapatite coatings spraying. Journal of Thermal Spray Technology, 2010, no. 19, pp. 240 − 247.

Siegmann S., Brandt O., Drovak M. Thermally sprayed wear resistant coatings with nanostructured hard phases. Journal of Thermal Spray Technology, 2004, no. 13, pp. 37 − 43.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150306

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.