Модель життєвого циклу цінності в управлінні проектами

Valentyn I. Chymshyr

Анотація


Проведено аналіз проблеми формування цінності продукту та цінності проектної діяльності, а також вплив цієї цінності на соціум. Виділено групу завдань, вирішення яких дозволить визначити механізм розрахунку обсягу цінності, механізм трансформації цінності в соціальний ефект. Розроблено модель життєвого циклу цінності, що включає в себе етапи: народження, розвитку, втрати, зникнення.


Ключові слова


цінність проектної діяльності; життєвий цикл цінності; модель цінності; соціальний ефект

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Burkov V. N., Novikov D. A. Kak upravlyat proektami [How to manage projects]. Moscow, Sinteg Publ., 1997. 188 p.

Bushuev S. D., Bushueva N. S., Babaev I. A. Kreativnye tekhnologii v upravlenii proektami i programmami [Creative technologies in the management of projects and programs]. Kyiv, Sammit kniga Publ., 2010. 768 p.

Bushuev S. D. Proekt, kak obyazatelstvo sozdat tsennost [Project, as a commitment to create value]. Prezentatsii plenarnogo zasedaniya konferentsii «Luchshaya rossiyskaya praktika upravleniya proektami – 2013» — Presentations of the plenary meetings of “Best Russian Practice of Project Management – 2013” conference. Available at: http://www.slideshare.net/anastasiyaazarkevich/ss-27920543

Kendall I., Rollinz I. Sovremennye metody upravleniya portfelyami proektov i ofis upravleniya proektami: Maksimizatsiya ROI [Modern methods of project portfolio management and project management office: ROI maximizing]. Moscow, PMSOFT Publ., 2004. 576 p.

Kolosova E. V. Metodika osvoennogo obema v operativnom upravlenii proektami [Earned value method in the operational project management]. Moscow, «NITs «Apostrof» Publ., 2000. 156 p.

Novikov D. A. Mekhanizmy upravleniya [Management mechcanisms]. Moscow, URSS Publ., 2011. 182 p.

Bushuev S. D. Rukovodstvo po upravleniyu innovatsionnymi proektami i programmami. R2M. Tom 1, Versiya 1.2 [Guidance on the management of innovation projects and programs. R2M. Volume 1, Version 1.2]. Kyiv, Nauk. svіt Publ., 2009. 173 p.

Serikov A. V. Effektivnost upravleniya proektami: opredelenie, izmerenie, sinergizm [Effectiveness of project management: definition, measurement, synergism]. Vestnik natsionalnogo tekhnicheskogo universiteta KPI — Bulletin of NTU «KhPI», 2011, issue 8, pp.102 – 116.

Trigubenko O. V. Tsennost produkta kak faktor uspekha realizatsii proekta [Product value as a factor of the project realization success]. Zbirnyk naykovykh prats «Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva» [Collection of scientific works «Project management and production development»], 2010, no. 1, issue 33, pp. 30 − 35.

Chimshir V. I. Metodika postroeniya resursnykh kart v proektnom upravlenii [Method of construction of resource cards in project management]. Zhurnal Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy — Eastern- European Journal of Eenterprise Technologies, 2012, no. 4/8, issue 58, pp. 49 – 53.

Yaroshenko N. P. Sistema «razdelyaemykh tsennostey» kak integrator proektnogo soobshchestva [System of «shared values» as the project community integrator]. Sbornik Kievskogo natsionalnogo universiteta stroitelstva i arkhitektury — Collected book of Kyiv National University of Construction and Architecture, 2010, no. 10, pp. 83 − 86.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150314

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.