Конкурентоспроможність людського капіталу на молодіжному ринку праці

Maryna V. Semykina, Anna V. Semykina, Serhii S. Golbanos

Анотація


Запропоновано класифікацію чинників формування конкурентоспроможності людського капіталу. На основі результатів соціологічного дослідження виявлено причини, які заважають молоді реалізувати свої конкурентні переваги у сфері праці. Розроблено пропозиції щодо подолання перешкод у використанні людського капіталу на молодіжному ринку праці.


Ключові слова


людський капітал; конкурентоспроможність; конкурентні переваги; зайнятість; ринок праці

Повний текст:

PDF

Посилання


Hrishnova O. A., Samartseva A. Ye. Molodi spetsialisty na rynku pratsi: problemy konkurentospromozhnosti ta pratsevlashtuvannia [Young professionals on the labour market: problems of competitiveness and employment]. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka — Social and labour relations: theory and practice, 2012, no. 1, issue 3, pp. 28 – 35.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: http://ukrstat.gov.ua.

Heiets V. M., Hrytsenko A. A., Blyzniuk V. V. et al. Instytuty zainiatosti ta bezrobittia: suchasni tendentsii ta vyklyky dlia Ukrainy [Institutes of employment and unemployment: current trends and challenges for Ukraine]. Kyiv, NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohnozuv.» Publ., 2013. 248 p.

Kaleniuk I. S. Novitni tendentsii u sferi zainiatosti v Ukraini [Latest trends in the sector of employment in Ukraine]. Chernihivskyi naukovyi chasopys ChDIEU. Seriia 1, Ekonomika i upravlinnia [Chernihiv CHDIEU

scientific journal. Series 1. Economics and Management]. 2012, no. 1, issue 3, pp. 3 – 8.

Kolot A. M. Transformaciya instituta zanyatosti kak sostavlyayushchaya globalnykh izmeneniy v sotsialnotrudovoy sfere: fenomen prekarizatsii [Transformation of the employment institute as a part of global changes

in the social and labour sphere: phenomenon of precarization]. Rynok pratsi ta zainiatist naselennia — Labour market and population employment, no. 2, pp. 3 – 6.

Semykina M. V., Danevych M. V., Fedunets A. D. et al. Konkurentospromozhnist pratsivnykiv: otsinka ta mekhanizmy pidvyshchennia na riznykh ekonomichnykh rivniakh [Competitiveness of employees: estimation and improvement mechanisms at different economic levels]. Kirovohrad, KOD Publ., 2015. 226 p.

Libanova E. M. Rynok pratsi [Labour market]. Kyiv, Tsentr navchalnoi literatury Publ., 2003. 224 p.

Lisohor L. S., Ratnikov D. H. Pidvyshchennia konkurentospromozhnosti trudovoho potentsialu v umovakh posylennia hlobalizatsii [Improvement of the competitiveness of the labour potential under the conditions of increasing globalization]. Monitorynh, modeliuvannia ta menedzhment emerdzhentnoi ekonomiky — Monitoring, modelling and management of emergent economy, 2008, pp. 130 – 132.

Semykina M. V., Ishchenko N. A., Fedunets A. D. 2015 Mekhanizmy zainiatosti v umovakh innovatsiinykh zmin: motyvatsiinyi aspekt [Mechanisms of employment of innovative changes: motivational aspect]. Kirovohrad KNTU Publ., 2015. 210 p.

Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2013 rik [Statistical Yearbook of Ukraine for 2013]. Kyiv, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2014. 533 p.

Petrova I. L., Blyzniuk V. V., Kulikov H. T. et al. Ukrainskyi rynok pratsi: osoblyvosti rozvytku ta efektyvnist funktsionuvannia [Ukrainian labour market: development specifics and operational efficiency]. Kyiv, NAN

Ukrainy; In-t ekon. ta prohnozuv. Publ., 2009. 368 p.

Shaulska L. V. Realizatsiia potentsialu konkurentospromozhnosti fakhivtsia v umovakh kryzovoho stanu rynku pratsi [Realization of professional competitiveness potential under the conditions of labour market crisis]. Visnyk DonNU. Seriia: Ekonomika i pravo — Bulletin of Donetsk National University. Series C: Economics and Law, 2014, no. 2, pp. 97 – 101.

Fatkhutdinov R. A. Konkurentosposobnost organizatsii v usloviyakh krizisa: ekonomika, marketing, menedzhment [Competitiveness of the organization in times of crisis: economy, marketing, management]. Moscow, Marketyng Publ., 2002. 892 p.

Khafizova G. S. Razvitie innovatsionnosti i konkurentosposobnosti chelovecheskogo kapitala [Development of the human capital innovativeness and competitiveness]. Kreativnaya ekonomika — Creative economy, 2012, no. 1, issue 61, pp. 72 − 82. Available at: http://www.creativeconomy.ru/articles/15311.

Tsvetkova I. I. Upravlenie konkurentosposobnostyu personala predpriyatiya [Personnel competitiveness management]. Simferopol, Dolya Publ., 2007. 240 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150316

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.