Дослідження впливу обводів крейсерсько-перегонових яхт на буксирувальний опір

Aleksandr I. Krotov, Aleksey P. Yastreba, Alina O. Astakhova

Анотація


Викладена методика проведення дослідження вливу обводів крейсерсько-перегонових яхт на
буксирувальний опір за допомогою обчислювальної гідродинаміки та проведення модельних випробувань.


Ключові слова


крейсерско-перегонова яхта; дослідний басейн; обчислювальна гідродинаміка; буксирувальний опір; модельні випробування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Zaburdaev, L. V. Nekotorye voprosy gidrodinamiki kreysersko-gonochnykh yakht [Some problems of cruising and racing yachts hydrodynamics]. Sbornik «Katera i yakhty» — «Motor boats and yachts» Collection. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1987, issue 5 (93), pp. 54 – 56.

Korol, Yu. M., Le Kuok Van. Perspektivy ispolzovaniya programmnogo kompleksa FlowVision v raschetakh soprotivleniya vody dvizheniyu glissiruyushchikh sudov [Prospects of using of FlowVision software package in water resistance calculation for planning boats]. Vіsnyk NUK — NUS Journal. Electronic Editon, 2012, issue 2 (604), pp. 134 – 139.

Niekrasov, V. O., Zaburdaiev, L. V. Buksyruvalni vyprobuvannia modeli sudna na tykhii vodi pry rusi bez kuta dreifu [Towing tests of a vessel model on still water without drift angle]. Zbirnyk laboratornykh robit z doslidzhennia khodovosti sudna na tykhii vodi — Collection of laboratory works on the study of vessel rolling characteristic in still water. Mykolaiv, NUK Publ., 2007. 60 р.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150409

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.