Вдосконалення методики оцінки аспектів діяльності підприємств атомної енергетики в системі екологічного менеджменту

Iryna V. Remeshevska, Nataliia V. Hurets, Oleksandra M. Demchenko

Анотація


Досліджена методика ідентифікації та оцінки екологічних аспектів в системі екологічного менеджменту підприємств атомної енергетики. Запропоновано вдосконалення методики на основі врахування критерію можливості впливу на екологічний аспект. Представлені результати проведеної оцінки екологічних аспектів діяльності за вдосконаленою методикою на прикладі ВП «Южно-Українська АЕС».


Ключові слова


система екологічного менеджменту; ідентифікація екологічних аспектів; підприємство атомної енергетики

Повний текст:

PDF

Посилання


Barbashev S. V. Kultura ekologicheskoy bezopasnosti na AES Ukrainy [Culture of environmental safety at nuclear energy plants in Ukraine]. Available at: http://www.ukrns.odessa.net/Doc/culture.doc.

Enerhetychna stratehiia Ukrainy [Energy Strategy of Ukraine]. Ofitsiinyi veb sait Derzhavnoho pidpryiemstva «Natsionalna atomna enerhoheneruiucha kompaniia «Enerhoatom» [Official Web site of the State Enterprise «National Nuclear Energy Generating Company “Energoatom”»]. Available at: http://www.energoatom.kiev.ua/

ua/about/strategy/

Hushchyna M. O., Kravtsova S. Ye. Identyfikatsiia protsesiv intehrovanoi systemy upravlinnia iakosti AES na osnovi kontseptualnoi modeli protsesu [Identification of processes of the integrated quality management system of NPP based on the conceptual model of the process]. Standartyzatsiia, sertyfikatsiia, yakist — Standardization, certification, quality. 2007, no. 3, pp. 44 – 47.

Gushchina M. O., Kravtsova S. Ye. Osobennosti podgotovki sistemy kachestva predpriyatiya atomno–energeticheskogo kompleksa (AEK) k sertifikatsii v sootvetstvii s trebovaniyami ISO 14000 [Special features of preparation of the quality system of an enterprise of the nuclear power complex (NPC) for certification in accordance with ISO 14000]. Materialy Nauchno-tekhnicheskogo seminara «Standartizatsiya i kachestvo: problemy i praktika» [Proceedings of the Scientific and Technical Workshop “Standardization and Quality: Problems and Practice”]. Sevastopol, 2004, pp. 185–194.

Remeshevska I. V., Hurets N. V., Demchenko O. M. Pidvyshchennia ekolohichnoi bezpeky Yuzhno-Ukrainskoi AES shliakhom vprovadzhennia systemy ekolohichnoho menedzhmentu [Improvement of the environmental safety of the South-Ukraine NPP by implementing an ecological management system]. Tezy II Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Ukraina na shliakhu v Yevropu. Vyshcha osvita ta yevrointehratsiia (06.12. – 07.12.2014)” [Proceedings of the 2nd All Ukrainian Scientific and Practical Conference “Ukraine on the way to Europe. Higher education and European integration (12.06.2014 – 07.12.2014)”]. Mykolaiv, 2014, pp. 88 – 89.

Ryzhkov S. S., Remeshevskaya I. V. Metodika identifikatsii i otsenki znachimosti ekologicheskikh aspektov [Methodology of identification and assessment of significance of the environmental aspects]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of Scientific Publications of NUS. 2009, no. 2, pp. 157 – 164.

Tykhonenko V. V., Tykhonenko T. V., Lahutin I. G., Yershova N. N. Rol sistemy menedzhmenta v obespechenii bezopasnosti AES [Role of the management system in ensuring safety of nuclear power plants]. Naukovyi zbirnyk Instytuta problem bezpeky AES NAN Ukrainy — Scientific publication of the Institute for Safety Problems of Nuclear Power Plants NAS of Ukraine. 2011, no. 17, pp. 87 – 90. Available at: http://nbuv.gov.ua/j–pdf/Pbaech_2011_17_12.pdf.

TÜV Nord Cert vruchyv «Enerhoatomu» sertyfikaty vidpovidnosti vymoham ISO 9001:2008 ta ISO 14001:2004 (TÜV Nord Cert presented “Energoatom” certificates of compliance with ISO 9001: 2008 and ISO 14001: 2004). Available at: http://www.energoatom.kiev.ua/ua/press/nngc/23479v_nord_cert_vruchiv_energoatomu_sertifkati_vdpovdnost_vimogam_iso__ta_iso_/
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150413

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.