Аналiз основних термодинамiчних показникiв багатоконтурного циркуляційного піролізу органiчних вiдходiв

Serhii S. Ryzhkov, Liudmyla M. Markina, Marharyta S. Kryva, Viktoria V. Hlyniana

Анотація


В роботі досліджено процес деструкційної переробки органічних відходів за технологією багатоконтурного циркуляційного піролізу (БЦП) як термодинамічної системи. Проведено термодинамічний аналіз процесу утилізації для різних видів органічних відходів та визначено основні термодинамічні показники БЦП. Визначено оптимальний температурний інтервал проведення процесу утилізації, в межах якого здійснюється інтенсифікація деструктивних перетворень відходів. Проведено оцінку ексергетичної ефективності технології БЦП та розраховано коефіціент корисної дії устаткування.


Ключові слова


багатоконтурний циркуляційний піроліз (БЦП); термічна деструкція; органічні відходи; термодинамічні показники; ексергетична ефективність; ексергія; максимально корисна робота; коефіціент корисної дії

Повний текст:

PDF

Посилання


Balan R. K., Tatybekov A. A., Engelsht V. S. Termodinamicheskiy analiz gazifikatsii i szhiganiya tverdykh bytovykh otkhodov v atmosfere kisloroda [Thermodynamic analysis of gasification and incineration of municipal solid waste in oxygen atmosphere]. Izvestiya NAN KR, Bishkek [Proceedings of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic], 2007, no. 4, pp. 68 – 75.

Belkov V. P., Shestopalov V. V., Kafarov V. V. Matematicheskie modeli khimiko-tekhnologicheskikh protsessov Chast 2 [Mathematical models of chemical technology processes. Part 2]. Moscow, Mosk. Khim. tekhnol. In-t im. D. I. Mendeleeva Publ., 1981. 40 p.

Zaytseva T. A. Poligon deponirovaniya tverdykh bytovykh otkhodov (TBO) kak antropogennaya ekologicheskaya sistema [Landfill depositing of municipal solid waste (MSW) as a man-made ecological system]. Nauchnye issledovaniya i innovatsii, Nauchnyy zhurnal — Scientific & practical journal «Modern scientific researches and innovations». Perm, PGTU Publ., 2010, no. 4, pp. 35 – 43.

Ekserhiia — shliakh enerhozberezhennia [Exergy as a way of energy conservation]. Mode of access: http:// gazeta.dt.ua/ECONOMICS/eksergiya__shlyah_energozberezhennya.html.

Eksergeticheskiy analiz termodinamicheskikh tsiklov [Exergetic analysis of thermodynamic cycles]. Mode of access: http://sergeyk.kiev.ua/tech/exergy/analysis/.

Kazakov V. G., Lukanin P. V., Smirnova O. S. Eksergeticheskie metody otsenki effektivnosti teplotekhnologicheskikh ustanovok [Exergetic methods of estimation of thermal technology plant efficiency]. Saint Petersburg, SPB GTURP Publ., 2013. 93 p.

Kuris Yu. V., Tkachenko S. I. Analiz effektivnosti mirovogo energeticheskogo i ekologicheskogo ispolzovaniya biomassy [Analysis of the effectiveness of the global energy and ecological use of biomass]. Professionalnyy zhurnal «Promyshlennaya elektroenergetika» — Professional journal «Industrial Power Engineering». Kiev, 2008, no. 5, pp. 35 – 41.

Likhmanenko V. A., Tsvetkova I. V., Yushko V. L., Rusalin S. M. Termokhimicheskie protsessy pererabotki otrabotannykh shin i otkhodov rezinotekhnicheskikh izdeliy [Thermochemical processes of recycling the scrap tires and industrial rubber goods waste]. Voprosy khimii i khimicheskoy tekhnologii [Issues of Chemistry and Chemical Technology], 2009, no. 1, pp. 129 – 132.

Moiseev G. K., Vyatkin G. P. Termodinamicheskoe modelirovanie v neorganicheskikh sistemakh [Thermodynamic modelling in nonorganic systems]. Chelyabinsk, South Ural State University Press, 1999. 256 p.

Pupyshev A. A. Termodinamicheskoe modelirovanie termokhimicheskikh protsessov v spektralnykh istochnikakh [Thermodynamic modelling of thermochemical processes in spectral sources]. Uchebnoe elektronnoe tekstovoe izdanie GOU VPO «Ural. gos. tekh. univ. — UPI» [Educational electronic publication State Educational Institution of Higher Professional Education «Ural State Technical University — UPI»]. Yekaterinburg, 2007. 85 p.

Ryzhkov S. S., Markina L. M., Rudiuk M. V., Filatova M. I., Lytvynov I. V. Eksperymentalna ustanovka dlia doslidzhennia protsesu bahatokonturnoho tsyrkuliatsiinoho pirolizu [Experimental plant for studying the process of multistage circulation pyrolysis]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of scientific publications of NUS. Mykolaiv, NUS Publ., 2012, pp. 63 – 68.

Samsonov A. I. Eksergeticheskiy analiz raboty teplovykh mashin. Protivorechiya i netochnosti v uchebnikakh po tekhnicheskoy termodinamike [Exergetic analysis of thermal machines operation. Contradictions and inaccuracies in textbooks on engineering thermodynamics] Korablestroenie, okeanotekhnika, voprosy ekonomiki [Shipbuilding, Ocean Technology and Economics Issues]. Vladivostok, 2002, issue 25, pp. 21 – 22.

Sister V. G., Deminskiy M. A., Zhivotov V. K., Ivannikova Ye. M., Yamchuk A. I., Babaritskiy A. I., Demkin S. A., Korobtsev S. V., Potapkin B. V., Chebankov F. N. Gazifikatsiya tverdykh uglerodov v rasplave metalla [Gasification of solid carbons in molten metal]. Zhurnal «Khimicheskoe i neftegazovoe mashinostroenie» — «Chemical and petroleum engineering» journal, 2008, no. 10, pp. 32 – 36

Sokolov Ye. Ya., Brodyanskiy V. M. Energeticheskie osnovy transformatsii tepla i protsesov okhlazhdeniya [Energy basics of heat transformation and cooling processes]. Moscow, 1981. 235 p.

Barton P. I. Allagor R. J., Feehery W. F., Galan S. Dynamic optimization in a discontinuous world. Ind. Chen. Res., 1998, no. 37, pp. 966 – 981.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150415

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.