DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150417

Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку екологічного менеджменту промислових підприємств

Evgeniia A. Boyko, Maryna V. Savchuk

Анотація


Робота присвячена дослідженню проблеми інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку екологічного менеджменту промислових підприємств. Розкрито передумови розвитку екологічного менеджменту на вітчизняних підприємствах. Теоретично обґрунтовано класифікацію інновацій в екологічному менеджменті. Запропоновано інноваційні заходи для підвищення рівня екологічних знань серед менеджерів вітчизняних промислових підприємств. Визначено основні напрями державної політики підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності в екологічному менеджменті. Обгрунтовано переваги від впровадження іннвестиційно-інноваційної моделі розвитку промислових підприємств в забезпеченні екологічного менеджменту.


Ключові слова


екологічний менеджмент; інновації; інвестиції; інвестиційно-інноваційна модель; екологічні інновації; промислове підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Hutkevych S. O. Ekolohichna polityka yak napriam, shcho vyznachaie investytsiinu pryvablyvist [Environmental policy as a trend determining the investment attractiveness]. 2006. 234 p. Available at: http://readbookz.com/pbooks/book-18/ua/chapter-948/

Illiashenko S. N. Upravlinnia innovatsiinym rozvytkom: problemy, kontseptsii [Innovation development management: challenges and concepts]. Sumy, Universytetska knyha Publ., 2004, 278 p.

Melnyk L. H., Shapochka M. K., Balatskyi O. F. Ekolohichna ekonomika ta upravlinnia pryrodokorystuvanniam [Environmental economics and environmental management]. Sumy, Universytetska knyha Publ., 2005. 759 p.

Ekolohichnyi menedzhment na pidpryiemstvi [Environmental management at the enterprise]. — Available at: http://childflora.org.ua/?page_id=66.

Seleznova L. Innovatsiy no-investytsiy na diialnist v ekolohichniy sferi [Innovation and investment activities in the environmental field]. Visnyk Kyïvskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka — Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. 2011, no. 124/125, pp. 76 – 78.

Pro priorytetni napriamy innovatsiinoi diialnosti v Ukraini: Zakon Ukrainy [On priority directions of the innovation activity in Ukraine: Ukrainian Law]. 2009. Available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

cgi?nreg=433-15.

Fostolovych V. A. Ekolohichni innovatsii — dzherelo efektyvnoho upravlinnia pidpryiemstvom [Environmental innovations as a source of effective management]. Ekonomika pidpryiemstv — Enterprise Economics. 2009, no. 03. Available at: http://magazine.faaf.org.ua/content/view/774/35/

ISO serii 14000 Razrabotka y vnedrenye system upravlenyia okruzhaiushchei sredoi v sootvetstvyy s mezhdunarodnymy standartamy [ISO of the 14000 series. Development and implementation of environmental management systems in accordance with the]. Available at: http://friedman.com.ua/files/ISO14000.pdf?PHPSESSID=586718530dda62e18d19afa777fc573f.