Конвективна тепловіддача при утилізаці ї теплоти парогазово ї суміші в контактному апараті газокрапельного типу

Myhaylo K. Bezrodnyi, Artur Yu. Rachinskii

Анотація


Експериментально визначено інтенсивність тепловіддачі в контактному апараті газокрапельного типу з відцентровою форсункою в умовах утилізації теплоти відхідних газів енергетичних агрегатів. Дослідження проведені в діапазоні надлишкового тиску води перед форсункою (0,2 – 0,6 МПа) і об’ємною долею водяної пари парогазової суміші на вході в апарат від 0,1 до 0,35. За результатами експериментальних досліджень було визначено коефіцієнти тепловіддачі, які були віднесені до реальної поверхні крапель. Отримані результати експериментальних досліджень коефіцієнтів тепловіддачі були порівняні з даними для одиночної краплі. Встановлено, що інтенсивність конвективної теловіддачі від парогазового потоку до системи крапель в факелі форсунки значно вища, ніж для одиночної краплі


Ключові слова


контактний утилізатор; відцентрова форсунка; коефіцієнти конвективного теплообміну; об’ємна доля водяної пари

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezrodnyy M. K., Goliyad N. N., Barabash P. A., Golubev A. B., Rachinskiy A. Yu. Vliyanie vkhodnykh parametrov vody na tonkost raspyla tsentrobezhnykh forsunok [Influence of input parameters of water on a thinness of spray of centrifugal atomizers]. Enerhetyka: ekonomika, tekhnolohiyi, ekolohiya — Energy: economics, technology, ecology, 2013, no. 2, pp. 23 – 30.

Bezrodnyi M. K., Holіiad M. N., Rachinskyi A. Yu. Do vyznachennia poverkhni teplomasoobminu v kontaktnykh teploutylizatorakh krapelnoho typu [To determine heat and mass exchanges surface in contact utilizers of drop type]. Vostochno-Yevropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy — Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2014, vol. 1, no. 8 (67), pp. 21 – 26.

Bezrodnyy M. K., Goliyad N. N., Barabash P. A., Rachinskiy A. Yu., Golubev A. B. Nekotorye kharakteristiki raspyla tsentrobezhnykh forsunok kontaktnykh utilizatorov otkhodyashchikh gazov kapelnogo tipa [ Some spray characteristics of centrifugal atomizers for the exhaust gases for contact utilizer]. Prommyshlennaya Teplotekhnika — Industrial Heat Engineering, 2013, vol. 35, no. 6, pp. 31 – 38.

Brin A. A., Petruchik A. I. Teplovoy raschet ezhektsionnoy gradirni i sposob povysheniya ee effektivnosti [Thermal design of the ejection tower and a way to improve its efficiency]. Inzhenerno-fizicheskij zhurnal — Engineering Journal of Physics, 2011, vol. 84, no. 2, pp. 270 – 273.

Galustov V. S. Pryamotochnye raspylitelnye apparaty v teploenergetike [Direct-flow spray devices in power]. Moscow, Energoatomizdat Publ., 1989. 240 p.

Dikiy N. A., Solomakha A. S., Petrenko V. G. Povyshenie effektivnosti GPTU «Vodoley» okhlazhdeniem vozdushnogo potoka v kompressore [Improving the efficiency of gas turbines «Vodoley» cooling air flow in the compressor]. Naukovi visti NTUU «KPI» — Science News, 2011, no. 5, pp. 31 – 34.

Dyatlov I. N. Raspylivanie topliva v kamerakh sgoraniya gazoturbinnykh dvigateley [Fuel atomization in the combustion chambers of gas turbine engines]. Trudy KAI im. A. N. Tupoleva — Proceedings of KAI named after A. N. Tupolev, 1980, issue 4, pp. 4 – 15.

Zhovmir M. M. Utylizatsiia nyzkotemperaturnoi teploty produktiv zghorannia palyv za dopomohoiu teplovykh nasosiv [Utilіzatsіya nizkotemperaturnoї warmth produktіv zgoryannya palivo for relief thermal nasosіv]. Prommyshlennaya Teplotekhnika — Industrial Heat Engineering, 2008, vol. 30, no. 2, pp. 90 – 98.

Lykov M. V., Leonchik B. I. Raspylitelnye sushilki [Spray dryers]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1966. 331 p.

Pazhi D. G., Galustov V. S. Osnovy tekhniki raspylivaniya zhidkostey [Basic techniques of atomization of liquids]. Moscow, Khimiya Publ., 1984. 255 p.

Tarabanov M. G., Vidin Yu. V., Boykov G. P. Teplo- i massoperenos v kamerakh orosheniya konditsionerov s forsunkami raspyleniya [Heat and Mass Transfer in chambers with air-conditioning irrigation nozzles spray]. Krasnoyarsk, Kr.PI Publ., 1974. 211 p.

Khavkin Yu. I. Tsentrobezhnye forsunki [Centrifugal atomizer]. Leningrad, Mashinostroenie Publ., 1976. 168 p.

Fisenko S. P., Brin A. A. Heat and mass transfer and condensation interference in a laminar flow diffusion chamber. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2006, vol. 49, issue 5 – 6, pp. 1004 – 1014.

Ranz W. Evaporation from Drops. Part II. Chemical Engineering Progress, 1952, vol. 48, issue 4, pp. 173 – 180.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150510

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.