Установка для знезараження води високочастотним стримерним розрядом

Leonid Z. Bohuslavskyi, Mykola S. Yaroshynskyi

Анотація


Описано конструкцію установки й подано висновки зі знезараження необробленої річкової води за допомогою високовольтних високочастотних стримерних розрядів. Досліджено процес впливу стримерних розрядів на живі мікроорганізми. Вода оброблялася в стоячому і проточному режимах. Отримані результати показують ефективність впливу стримерного високочастотного розряду для знезараження води.


Ключові слова


стримерний розряд; знезараження води; генератор стримерного розряду

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bogomaz A. A. O effektivnosti impulsnogo elektricheskogo razryada pri obezzarazhivanii vody [On the efficiency of the pulse electrical discharge at water disinfection]. Pisma v Zhurn. tekhn. fiziki — Letters to the Journal of tehnical physics, 1991, no. 17, vol. 12, pp. 65 – 68.

Bohuslavskyi L., Kazarian Y., Diordiichuk V., Yaroshynskyi M. Modeliuvannia vplyvu vlasnykh parametriv heneratora vysokovoltnykh impulsiv na rozriadni kharakterystyky dlia zapalennia strymernykh rozriadiv [Modelling the influence of the high-frequency pulse generator parameters on the discharge characteristics for filling the streamer discharge]. DOI: http://dx.doi.org/10.15589/jnn20140509.

Boguslavskyi L. Z., Kazarian Yu. H., Struk Ya. P., Kunizhenkov V. V., Yaroshynskyi M. S. Ustanovka dlia znezarazhennia vody [Water disinfection unit]. Patent UA, № 99276, 2015.

Boguslavskiy L. Z., Miroshnichenko L. N., Kazaryan Yu. G., Diordiychuk V. V. Issledovaniya elektrofizicheskikh protsessov zazhiganiya obemnogo razryada v aerozolnom potoke pri izmenenii chastoty sledovaniya impulsov [Study of the electrophysical processes of space discharge ignition in aerosol flow when changing the pulse frequency]. Tezicy mezhdunarodnoy nauchoy konferentsii «Fizika impulsnykh razryadov v kondensirovannykh sredakh». Nikolaev, 2011, pp. 54 – 57.

Grin N., Staut U., Teylor D. Biologiya [Biology]. In 3 Vol., Moscow, Mir Publ., 2004.

Rayzer Yu. P. Fizika gazovogo razryada [Physics of gas discharge]. Moscow, Nauka Publ., 1987, 592 p.

Ryazanov N. D., Derevyazkina Ye. N. Vozdeystviya obezzarazhivayushchikh faktorov impulsnogo elektricheskogo razryada [Impact of the disinfecting factors of the pulse electrical discharge] Elektron. obrab. materialov — Electronic processing of materials, 1984, issue 2, pp. 43 – 45.

Sandzhay Maniktala. Impulsnye istochniki pitaniya ot A do Z [Pulse power sources from A to Z]. Saint Petersburg, KORONA-VYeK Publ., 2008. 256 p.

Lukeš P., Doležalová E., Sisrová I., Člupek M. Aqueous-phase chemistry and bactericidal effects from gaseous plasmas in contact with water. Proceedings of XXXI ICPIG Granada 2013. Granada, Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA — CSIC), 2013.

Nicholas P. Cheremisinoff. An Overview of Water and Wastewater Treatment. Handbook of water and wastewater treatment technologies. Butterworth-Heinemann. 649 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150515

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.