DOI: https://doi.org/10.15589//jnn20150603

Комплексний аналіз організаційної структури морського порту

Ihor I. Kovalenko, Kateryna A. Antipova, Kateryna S. Pugachenko

Анотація


Проаналізовано ефективність функціювання діючої організаційної структури морського порту. Визначено тип організаційної структури та сформовано групи критеріїв, що характеризують її збалансованість, цілісність, керованість і надійність. Для отримання чисельних значень сформованих критеріїв були використовані методології теорії графів та теорії графодинамічних систем.


Ключові слова


лінійно-функціональні організаційні структури; критерії ефективності; критерії якості; інформаційні зв’язки; теорія графодинамічних систем

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ayzerman M. A., Gusev L. A., Petrov S. V., Smirnova I. M. Dinamicheskiy podkhod k analizu struktur, opisyvaemykh grafami [A dynamic approach to the analysis of structures described by graphs]. Avtomatika i telemekhanika [Automation and Remote Control]. N.p., 1977, issue 7, pp.135–151.

Gubko M. V. Matematicheskie modeli optimizatsii ierarkhicheskikh struktur [Mathematical models of hierarchical structures’ optimization]. Moscow, LYeNAND, 2006. 264 p.

Diligenskiy N. V., Nemchenko V. I., Posashkov M. V. Kompleksnaya otsenka effektivnosti organizatsionnoy struktury gazoraspredelitelnoy organizatsii [Comprehensive effectiveness assessment of the organizational structure of gas distribution company]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk [Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences]. Samara, vol. 14, issue 4(5), 2012, pp.1445–1450.

Diligenskiy N. V., Tsapenko M. V. Mnogokriterialnaya otsenka sravnitelnoy effektivnosti organizatsionnykh sistem upravleniya [Multi-criteria evaluation of the relative efficiency of organizational control systems]. Problemy upravleniya i modelirovaniya v slozhnykh sistemakh: Trudy VIII mezhd. konf. [Proc. of the VIII International Conference «Problems of control and modeling in complex systems»]. Samara, 2006, pp. 66–72.

Diligenskiy N. V. Strukturnyy sintez lokalno optimalnykh organizatsionnykh sistem upravleniya s obratnymi svyazyami [Structural synthesis of locally optimal organizational control systems with feedback]. Problemy upravleniya i modelirovaniya v slozhnykh sistemakh: Trudy VIII mezhd. konf. [Proc. of the VIII International Conference «Problems of control and modeling in complex systems»]. Samara, 2006, pp. 57–65.

Kovalenko I. I., Prikhodko S. B., Shved A. V., Pugachenko Ye. S. Grafodinamicheskoe imitatsionnoe modelirovanie organizatsionnykh ierarkhiy s ispolzovaniem kriteriev ikh optimalnosti [Graph-dynamic simulation of organizational hierarchies using the criteria of optimality]. Problemy informatsionnykh tekhnologiy [The problems of information technologies]. Kherson, 2013, issue 2(014), pp. 40–44.

Kovalenko I. I., Pugachenko Ye. S. Issledovanie grafodinamicheskoy operatsii perestroyki v proektakh optimizatsii ierarkhicheskikh organizatsionnykh struktur [Research of graph-dynamic rebuild operation in hierarchical organizational structures optimization projects]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of scientific publications of NUS]. Nikolaev, 2014, issue 5, pp. 74–79.

Meskon M. Kh., Albert M., Khedouri F. Osnovy menedzhmenta [Management fundamentals]. Moscow, Delo Publ., 1992, 493 p.

Novikov D. A. Teoriya upravleniya organizatsionnymi sistemami [Theory of organizational systems control]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2007, 523 p.

Salov A. G. Analiz effektivnosti funktsionirovaniya struktur upravleniya energeticheskimi predpriyatiyami [Analysis of the management efficiency of energy enterprises structures] // Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy Severo-Kavkazskiy region «Tekhnicheskie nauki» [Proceedings of the higher educational institutions of the North Caucasus region. «Technical science»]. Novocherkassk, 2008, issue 1(143), pp. 32–37.

Kharari F. Teoriya grafov [Graph theory]. Moscow, Mir Publ., 1973, 301 p.