DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150606

Напрямки та особливості оцінки персоналу при управлінні науковими проектами ВНЗ

Olena V. Pogorelova, Iryna R. Savych

Анотація


Визначені особливості оцінки персоналу в наукових проектах, сформульовані основні критерії оцінки персоналу, визначені напрями та показники оцінки загальної результативності діяльності персоналу в наукових проектах ВНЗ. Означені задачі подальших досліджень, що повинні бути направлені на формування обґрунтованої системи ключових показників діяльності персоналу у наукових проектах, а також на розробку факторної моделі впливу показників один на одного.


Ключові слова


оцінка діяльності персоналу; наукові проекти ВНЗ; система ключових показників ефективності

Повний текст:

PDF

Посилання


Arkhipova N. I., Pomortseva I. M., Tatarinova N. A. Algoritm otsenki kachestva personala na baze pokazateley effektivnosti KPI [Algorithm of evaluating the quality of the staff based on performance indicators KPIs] // Ekonomicheskiy zhurnal — The Economic journal. 2013. No. 3.

Bychkov A. V. Upravlenie personalom [Management] Ucheb. posobie [Proc. Allowance]. Penza; Publishing house Penz. state University, 2005. 200 p.

Kibanova A. J. Upravlenie personalom organizatsii [Personnel Management of the organization]. Moscow, INFRA-M Publ., 2005. 638 pp.

Popov S. P., Mikhailov A. V., Romanova, O. D. Covershenstvovanie planirovaniya potrebnosti v personale (na primere FGAOU VPO «Cevero-vostochnogo federalnogo universiteta im. M. K. Ammosova») [Improvement of staffing needs (for example, FSAEI HVE «North-Eastern Federal University named after M. K. Ammosov»)] // Materialyi VII Mezhdunarodnoy studencheskoy elektronnoy nauchnoy konferentsii «Studencheskiy nauchnyiy forum» [Proc. of the VII International student electronic scientific conference «Student scientific forum».

Romanova M. M. Osobennosti upravleniya personalom pri proektnoy organizatsii deyatelnosti [Features of personnel management at the design organization] Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Ekonomika» [Bulletin of Omsk University. Series «Economy»]. 2011. No. 2. P. 30–34.

Fishchenko K. S. Otsenka effektivnosti rabotyi personala [Evaluation of the effectiveness of the staff] Aktualnyie voprosyi ekonomiki i upravleniya: materialy mezhdunar. nauch. konf. [Actual problems of economy and management: materials of Intern. scientific. Conf.] (April, 2011). T. II. Moscow, 2011. pp. 68–70.

David Parmenter. Key Performance Indicators: Developing, Implementing and Using Winning KPI’s. New Jersey, USA: John Wiley & Sons, inc., 2007. 233 p.