DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150607

Узагальнена модель процесів управління науковими проектами ВНЗ

Olena V. Pogorelova, Olha H. Levchenko

Анотація


Проведено формалізацію процесів та розроблено моделі управління науковими проектами ВНЗ виходячи із узагальнення нормативної документації та провідного світового досвіду. У якості формату опису використано нотацію IDEF0. Отримані моделі носять нормативний характер та вказують на логічні зв’язки між науковими результатами, що отримуються та ресурсами, які використовуються.


Ключові слова


наукові проекти; управління науковою діяльністю; моделювання процесів

Повний текст:

PDF

Посилання


Voznyi O. M., Kremenchuk O. V., Levchenko O. H. Model ekspertnoi systemy otsiniuvannia naukovykh proektiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Model of the expert system for the evaluation of the university research projects]. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «KhPI». Seriia : Stratehichne upravlinnia, upravlinnia portfeliamy, prohramamy ta proektamy — Bulletin of National Technical University «KhPI». Series: Strategic management, portfolio, program and project management, 2015, no. 1, pp. 117 – 122.

Drach I. Ye., Yevtushenko H. L. Bahatokryterialnyi analiz efektyvnosti portfeliv naukovykh proektiv vyshchoho navchalnoho zakladu [Multi-criteria analysis of the effectiveness of the portfolios of the university research projects]. Upravlinnia rozvytkom skladnykh system [Management of the complex systems development]. 2015, no. 22 (1), pp. 33 – 41.

Drach I. Ye., Rulikova N. S. Vyznachennia naukovoho proektu na osnovi systemno-tsinnisnoho pidkhodu [Determination of a research project on the basis of the system-value approach]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva [Project management and production development]. Luhansk, SNU im. V.Dalia Publ., 2012, no. 4 (44), pp. 64 – 70.

Drach I. Ye., Rulikova N. S. Rozrobka kontseptualnoi modeli upravlinnia naukovoiu diialnistiu VNZ z urakhuvanniam systemno-tsinnisnoho pidkhodu [Development of the conceptual model of the research activity management at the university taking into account the system-value approach]. Upravlinnia proektamy: stan ta perspektyvy: Materialy ІХ mizhnar. nauk.-prakt. konf., 17 – 20 veresnia 2013, Mykolaiv [Project management: current state and prospects. Proceedings of the 9th International Scientific and Practical Conference dated 17 – 20.09.2013, Mykolaiv]. Mykolaiv, NUS Publ., 2013, pp. 102 – 105.

Drach I. Ye., Rulikova N. S. Rozrobka mekhanizmu formuvannia portfeliu naukovykh proektiv VNZ z urakhuvanniam tsinnostei modeli potriinoi spirali [Development of the mechanism of the formation of the university research projects taking into account the values of the triple helix model]. Upravlinnia proektamy u rozvytku suspilstva: tezy dop. Kh mizhnar. konf., 17 – 18 travnia 2013 r., Kyiv / vidp. za vypusk S. D. Bushuiev [Project management in the society development. Proceedings of the 10th International Conference dated 17 – 18.05.2013, Kyiv]. Кyiv, KNUBA Publ, 2013, pp. 70 – 72.

Koliada O. P. Portfelne planuvannia u protsesi realizatsii stratehii rozvytku vyshchoho navchalnoho zakladu. Avtoreferat Diss. [Portfolio planning in the implementation of the strategy of the university development]. Kyiv, 2011. 20 p.

Novikov D. A., Sukhanov A. L. Modeli i metody upravleniya nauchnymi proektami v VUZakh [Models and methods of the research project management at universities]. Мoscow, IUO RAO Publ., 2005. 80 p.

Rulіkova N. S. Upravlіnnya portfelem іnnovatsіynikh proektіv vishchikh navchalnikh zakladіv. Cand Diss. [Management of the innovative projects portfolio at universities]. Mykolaiv, 2009. 164 p.