DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150614

Розробка комп’ютерної мережі спостережень за якістю поверхневих вод акваторії суднохідного Бузько-Дніпровського лиманного каналу

Inna V. Tymchenko, Victoria S. Motyhina, Andrew S. Kaliuzhyn

Анотація


В статті представлено результати дослідження рівнів екологічної небезпеки Бузько-Дніпровського лиманного каналу з урахуванням особливостей технологічних процесів та характеру джерел забруднення. Запропоновано алгоритм комп’ютерної мережі спостережень за якістю поверхневих вод акваторії суднохідного Бузько-Дніпровського лиманного каналу. Представлено результати розрахунків оптимальної кількісті створів та їх розміщення.


Ключові слова


екологічна безпека; акваторія; моніторинг; комп’ютерна мережа спостережень; забруднення

Повний текст:

PDF

Посилання


Ryzhkov S. S., Timchenko V. L., Girzheva O. L., Tymchenko I. V. Alghorytm vyznachennja kateghoriji ekologhichnoji nebezpeky pryberezhnykh diljanok akvatoriji lymannogho kanalu [The determination algorithm of environmental hazard category of the water areas estuaty waterside]. Visnyk Ljvivsjkogho derzhavnogho universytetu bezpeky zhyttjedijaljnosti. [Bulletin of the Lviv State University of Life Safety], 2013, issue 7, рр. 203–209.

Ryzhkov S. S., Tymchenko V. L., Tymchenko I. V., Ghirzheva O. L. Baghatofaktornyj analiz rivniv ekologhichnoji nebezpeky pryberezhnykh rajoniv akvatoriji lymannogho kanalu [Multivariate analysis of levels of environmental hazards coastal waters estuary channel]. Zakhyst navkolyshnjogho pryrodnogho seredovyshha. Energhooshhadnistj. Zbalansovane pryrodokorystuvannja : tez. 2-j mizhn. Konghresu [Proc. Of the 2nd Int. Congress «Protection of the environment. Energy-saving. Balanced Nature»]. Lviv, 2012, pp. 19.

Saaty T. Prynjatye reshenyj — metod analyza yerarkhyj [Adoption of solutions — analysis method of hierarchy]. 1993, pp. 278.

Timchenko I. V., Motyhina V. S., Kaliuzhyn A. S. Alghorytm formuvannja komp’juternoji merezhi sposterezhenj za jakistju poverkhnevykh vod akvatoriji Buzjko-Dniprovsjkogho lymannogho kanalu [Algorithm formation of computer monitoring network for surface water quality waters of the Dnieper-Bug estuary channel]. Tezisy IX Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh uchenykh ta studentiv [Prod. of the IX Ukrainian scientific conference of young scientists and students]. Kyiv, 2015, pp.141–142.

Tymchenko I. V. Vdoskonalennja systemy komp’juteryzovanogho ekologhichnogho monitorynghu perevantazhennja shkidlyvykh ridyn v akvatorijakh morsjkykh portiv: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja kand. tekhn. nauk. Avtoreferat Diss. [Improvement of computerized environmental monitoring overload harmful liquids in the waters of seaports]. Mykolaiv, 2010, pp. 21.

Mokin V. B., Prysiazhniuk O. M., Konovaliuk Yu. M. Novyj pidkhid do optymizaciji sposterezhnoji merezhi jakosti poverkhnevykh vod za p’jatjma kryterijamy (The new supervisory approach to optimizing the network of surface water quality on five criteria). Bibliotechnyi Visnyk — Library Bulletin, 2006. Available at: http://www.eco.com.ua/sites/eco.com.ua/files/lib1/konf/1vze/zb_m/0003_zb_m_1VZE.pdf.

Orghanizacija ta zdijsnennja sposterezhenj za zabrudnennjam poverkhnevykh vod (v systemi minekoresursiv) KND 211.1.1.106 [Organization and carrying out observations of pollution of surface waters in Ukraine Ministry carried out in accordance with the «Guiding regulations»]. Ministerstvo ekologhiji ta pryrodnykh resursiv Ukrajiny — Ministry of Ecology of Ukraine. Available at: http://www.ecobank.org.ua/NB/DocLib/1.5.26.pdf.

Reghionaljna dopovidj pro stan navkolyshnjogho pryrodnjogho seredovyshhi v Mykolajivsjkij oblasti u 2013 r. [The regional report on the state of the environment in the Mykolaiv region in 2013]. Derzhavne upravlinnja okhorony navkolyshnjogho pryrodnogho seredovyshha v Mykolajivsjkij oblasti — State Department of Environmental Protection in the Mykolaiv region. Available at: http://dovkillia.in.ua/pdf/regreports/mykolayiv_2013.pdf.

Rozrobka avtomatyzovanykh system monitorynghu dovkillja [Development of the automated systems of environmental monitoring]. Ministerstvo ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy — Ministry of Ecology of Ukraine Available at: http://euaeco.com/?automated-monitoring-system/ua.