DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150616

Розробка та реалізація екологічної політики як складової інтегрованої системи менеджменту промислового підприємства

Irina V. Remeshevska, Natalia V. Gurets, Maryna V. Savchuk

Анотація


Визначено основні етапи та принципи розробки екологічної політики в інтегрованій системі менеджменту підприємства. Розглянуті підходи використані при розробці екологічної політики ПАТ «ЮГцемент». Побудовано дерево цілей промислового підприємства, визначено шляхи досягнення цілей та очікувані результати. На основні проведеного аналізу дерева цілей визначено основні стратегічні напрямки екологічної політики, описані економічні механізми їхньої реалізації. Для кожного з наведених напрямків визначено індикатори успішного здійснення екологічної політики підприємства, які відображають її ключові цілі та задачі.


Ключові слова


екологічна політика; інтегрована система менеджменту; промислове підприємство; екологічний менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Ghorshkov L. I., Integhrovani systemy menedzhmentu dlja stijkogho rozvytku pidpryjemstv [Integrated management for sustainable development of enterprises] Ekologhichni nauky — Environmental Sciences, 2013. no 3, pp. 90–97. Available at: http://ecoj.dea.gov.ua/wp-content/uploads/2013/02/gorshkov.pdf.

DSTU ISO 14001-97. Systemy upravlinnja navkolyshnim seredovyshhem. Sklad ta opys elementiv i rekomendaciji shhodo jikh zastosuvannja [State Standard 14001-97. Systems of environmental management. The composition and the description of the elements and recommendations for the use of]. Available at: www.iso14001requirements.com.

Lukianenko V. M., Halych I. V., Afanasieva O. V. Intehrovani systemy menedzhmentu [Integrated management]. Yakist tekhnolohii ta osvity. –Technology and education quality, 2011, no 2, pp. 67–70. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/yakict_2011_2_14.pdf.

Mochalova L. A., Mekhanizm formirovaniya ekologicheskoĭ strategii politiki promyshlennogo predpriyatiya [Mechanism of the formative environmental strategy and policy of industrial enterprise] Mekhanizm reghuljuvannja ekonomiky — Mechanism of Economic Regulation, 2008, no 3, T. 2 pp. 206–215.

Syzonenko O. A., Mekhanizm upravlinnja ekologho-ekonomichnymy procesamy promyslovykh pidpryjemstv. Avtoreferat Diss. [Management mechanism ecological and economic processes industrial]. Mariupol, 2006. 19 p.

Farkashova E., Ekologhichna polityka z tochky zoru pidvyshhennja konkurentno spromozhnosti reghionu [Environmental policy in terms of increased competitiveness of the region]. Reghionaljna ekonomika — Regional Economics, 2010, no 3, pp. 54–62. Available at: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/regek_2010_3_8.pdf.

Khoroshavyn A. V. Analyz problem rezuljtatyvnogho vnedrenyja system ekologhycheskogho menedzhmenta. Prymenenye processnogho podkhoda v ekologhycheskom menedzhmente [Analysis of the problems of effective implementation of environmental management systems. Application protsessnoho podhoda in эkolohycheskom menedzhmente]. Nauchnyy zhurnal NIU ITMO — Scientific journal NYU YTMO. 2014, no 3, pp. 614–624 Available at: http://economics.ihbt.ifmo.ru/file/article/10581.pdf.