DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20150619

Інвестиційна складова реалізації фінансової стратегії суднобудування

Oleksii V. Pashchenko

Анотація


Проведено дослідження інвестиційної складової фінансової стратегії розвитку суднобудування. Виявлено підприємства лідери у інвестуванні у суднобудування, також з’ясовано країни донори інвестиційних ресурсів суднобудування України.


Ключові слова


фінансова стратегія; інвестиційна складова фінансової стратегії

Повний текст:

PDF

Посилання


Burkynskyi B. V., Yefimova H. V. Kontseptualni zasady restrukturyzatsii sudnobuduvannia Ukrainy [Conceptual bases of restructuring of the shipbuilding of Ukraine]. Ekonomist — Economist, 2010, № 7, рр. 39-43.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy State Statistics Service of Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Yefimova H. V., Marushchak S. M. Systematyzatsiia ta identyfikatsiia zahroz diialnosti pidpryiemstva yak peredumova upravlinnia yoho ekonomichnoiu bezpekoiu [Systematics and identification of threats of the enterprise activity as a prerequisite for managing its economic security] // Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen: zb. nauk. prats [Bulletin of Social and Economic Research: Coll. of Science. papers], 2013. № 1 (48) 17. рр. 77–84.

Pashchenko O. V. Kontseptualni pidkhody do formuvannia ta realizatsii finansovoi stratehii haluzi sudnobuduvannia [Conceptual approaches to development and implementation of financial strategy of shipbuilding] Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky [Bulletin of the Chernihiv State Technological University. Series: Economics], 2014. pp. 224–229.

Pro provedennia ekonomichnoho eksperymentu shchodo derzhavnoi pidtrymky sudnobudivnoi promyslovosti: Zakon Ukrainy [On economic experiment of the state support of the shipbuilding industry: Ukrainian Law] Vidomosti Verkhovnoi Rady — Verkhovna Rada Data. 2013. № 36. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/.

Hyun, Lee, Strategies for improving the competitiveness of the Korean shipbuilding industry : Case study of Hyundai Heavy Industries. (2015). World Maritime University Dissertations. Paper 492. Available at: http://

commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgiarticle=1491&context=all_dissertations.