Визначення оптимальних головних елементів суден-газовозів LNG

Dong Xinshuo

Анотація


Удосконалено метод визначення головних елементів суден-газовозів LNG на початкових стадіях проектування на основі формулювання оптимізаційної задачі. Складена система обмежень задачі. Розроблена математична модель проектування судів, в якій з використанням методу імітаційного моделювання обчислюється значення критерію оптимальності. Як приклад розглянута задача визначення оптимальних головних елементів суден, що перевозять вантажі між Дампиром (Австралія) і Дапэном (Китай).

Ключові слова


судна-газовози LNG; головні елементи судів; оптимізаційна задача; система обмежень; критерій оптимальності; метод імітаційного моделювання

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Artsykova А. А. Algoritm i programma opredeleniya osnovnykh kharakteristik gazovozov [The algorithm and program for calculating the general characteristics of gas carriers]. Leningrad, Trudy TSNIIMF [Transactions of the CNIIMF], 1974, no. 258, pp. 82–89.

Vashedchenko А. N. Avtomatizirovannoe proektirovanie sudov [Automated ship design]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1985. 164 p.

Vashedchenko А. N., Mikhaylov B. N. Opredelenie osnovnykh elementov i kharakteristik gazovozov na rannikh stadiyakh proektirovaniya [The determination of main dimensions and characteristics of gas carriers at the initial stages of design]. Sudostroenie — Shipbuilding, 1980, no. 2, pp. 6–9.

Gaykovich А. I. Primenenie sovremennykh matematicheskikh metodov v proektirovanii sudov [The use of modern mathematical methods in ship design]. Leningrad, LSI Publ., 1982. 89 p.

Dong Xinshuo. Analiz sovremennogo sostoyaniya i puti sovershenstvovaniya metoda opredeleniya kharakteristik sudov-gazovozov LNG [Analysis of current state and ways of improvement of the defining method for characteristics of LNG carriers]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications NUS], 2014, no. 5, pp. 12–16.

Dong Xinshuo. Model funktsionirovaniya sudna-gazovoza LNG [The functioning model of LNG carriers]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications NUS], 2015, no. 1, pp. 18–20.

Dong Xinshuo. Opredelenie nagruzki mass sudov-gazovozov LNG na nachalnykh stadiyakh proektirovanii [The estimation of mass of LNG carriers at the initial stages of design]. Astrakhan, Vestnik Astrakhanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya: Morskaya tekhnika i tekhnologiya [Vestnik of astrakhan state technical university. Series: marine engineering and technologies], 2015, no. 4, pp. 16–22.

Dong Xinshuo. Opredelenie ploshchadi i plecha parusnosti sudna-gazovoza LNG [Determination of the wind area and lever arm of LNG carriers]. Nizhny Novgorod, Trudy Nizhegorodskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta im. R.E. Alekseeva [Transactions of Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R. E. Alekseev], 2015, no. 4, pp. 218–221.

Mikhailov B. N. Analiz osnovnykh parametrov i razrabotka matematicheskoy modeli morskikh metanovozov so sfericheskimi gruzovymi tsisternami Kand. Diss. [Analysis of the main parameters and development of the mathematical model of methane carriers with spherical trucks. Cand. Diss.]. Mykolaiv, 1982.

Krotov A. I., Bondarenko A. V. Primenenie metoda statisticheskogo modelirovaniya pri issledovatelskom proektirovanii sudov [The application of the statistical modeling in ship design]. Zbirnyk naukovykh prats UDMTU [Collection of Scientific Publications USMTU], 1998, no. 6, pp. 25–29.

Lukovnikov А. А., Sutulo V. V., Kharchenko V. G. Trebovaniya k sudam dlya perevozki szhizhennykh gazov [Requirements for ships for transportation of liquefied gas]. Sudostroenie — Shipbuilding, 1974, no. 4, pp. 13–15.

Zaytsev V. V., Teoreticheskie osnovy proektirovaniya sistemy morskoy transportirovki gazov Dokt, Diss. [Theoretical bases of designing marine gas transportation systems. Doct. Diss.]. Mykolaiv, 2001.

Mikhaylov B. N. Vybor glavnykh elementov krupnotonnazhnykh metanovozov so sfericheskimi tsisternami [The selection of main dimensions of large-capacity gas carriers with spherical tanks]. Mykolaiv, Sbornik nauchnykh trudov NKI [Collection of Scientific Publications NSI], 1978, no. 40, pp. 109–116.

Pashin V. M. Optimizatsiya sudov [Ship Optimization]. Leningrad, Sudostroenie Publ., 1983. 296 p.

Fiakko А., Mak-Kormik G. Nelineynoe programmirovanie. Metody posledovatelnoy bezuslovnoy minimizatsii [Nonlinear programming. Sequential unconstrained minimization techniques]. Moscow, Mir Publ., 1971. 240 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160101

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.