Вдосконалення конструкції плавучих ремонтних доків

Olexandr S. Rashkovskyi, Olexandr V. Shchedrolosiev, Vitalii N. Perov

Анотація


В статті розглянуто варіанти розкріплення ремонтного плавучого доку за допомогою палів, які закріплені на башті доку чи в спеціальному котловані біля пірсу. Для визначення розмірів конструктивних елементів пристрою для розкріплення доку до пірсу розглянуто діючі навантаження, розроблено розрахункові схеми та наведено розрахунок міцності палу та серги.

Ключові слова


ремонтний плавучий док; котлован для занурення доку; розкріплення доку; пали; серга

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Pravila klassifikatsii i postroyki morskikh sudov. Rossiyskiy Morskoy Registr Sudokhodstva. Tom 1 [Rules for the classification and construction of sea vessels. Russian Maritime Register of Shipping. Volume 1]. St. Petersburg, RMRS Publ., 2007, 680 p.

Pravila postroyki korpusov sudov i plavuchikh sooruzheniy s primeneniem zhelezobetona. Rehistr sudnoplavstva Ukrainy [Rules for construction of ship hulls and floating structures using reinforced concrete. Ukrainian Register of Shipping]. Kyiv, Ukrainian Register of Shipping, 2007, 120 p.

Rashkovskiy A. S. Slutskiy N. G., Konnov V. N., Shchedrolosev A. V., Uzlov A. N. Proektirovanie, tekhnologiya i organizatsiya stroitelstva kompozitnykh plavuchikh dokov bolshoy podemnoy sily [Designing, technology and organization of construction of composite floating docks with large lifting capacity]. Nikolaev, Atoll Publ., 2008. 382 p.

Slutskiy N. G. Konnov V. N. Plavuchiy dok pr. 1760KR. [Floating dock pr. 1760KR]. Sudostroenie i sudoremont [Shipbuilding and ship repair], 2009, no. 15–16, pp. 26–33.

Slutskiy N. G. Razrabotka ustroystva dlya podvizhnoy fiksatsii plavuchego doka vozle pirsa [Development of the device for mobile fixing of the floating dock near the pier]. Nauchno-teoreticheskiy i prakticheskiy zhurnal «Sovremennyy nauchnyy vestnik». Seriya: Informatika, Matematika, Fizika, Tekhnika [Scientific and theoretical and practical magazine «Modern Science Bulletin». Series: Computer Science, Mathematics, Physics, Engineering], 2009, no. 18 (74), pp. 50–55.

Slutskiy N. G. Sravnitelnyy tekhniko-ekonomicheskiy analiz stroitelstva tselnometallicheskikh i kompozitnykh plavuchikh dokov [Comparative technical and economic analysis of construction of all-metal and composite floating docks]. Zbirnyk naukovykh prats NUK [Collection of Scientific Publications of NUS], 2007, no. 2 (413), pp. 34–41.

Slutskiy N. G., Rashkovskiy A. S., Yermakov D. V. Ekonomicheskaya effektivnost stroitelstva i ekspluatatsii kompozitnykh plavuchikh dokov bolshoy podemnoy sily [Economic efficiency of construction and operation of composite floating docks with large lifting capacity]. Zbirnyk naukovykh prats «Ekonomika: problemy teorii ta praktyky» [Collection of Scientific Publications «Economy: Issues of Theory and Practice»], 2007, no. 232, pp. 614–621.

Spravochnye dannye po rezhimu vetrov i volneniya v okeanakh. Rossiyskiy Morskoy Registr Sudokhodstva [Reference data on the behaviour of winds and waves in the oceans. Russian Maritime Register of Shipping]. St. Petersburg, RMRS Publ., 1965, 154 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160102

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.