Вплив тривісної деформації на субструктуру і твердість технічно чистого заліза після передрекристалізаційної термічної обробки

Oleksandr N. Dubovoy, Serhii I. Shkurat, Tetiana O. Makrukha

Анотація


У роботі досліджено вплив тривісної деформації на субструктури й твердість технічно чистого заліза після передрекристалізаційної термічної обробки. Встановлено, що розмір областей когерентного розсіювання технічно чистого заліза після тривісної деформації «abc» методом і термічної обробки більший, ніж після одновісного статичного деформування й термічної обробки, а значення технічно чистого заліза значно вищі після статичного деформування й передрекристалізаційної термічної обробки, ніж після деформації «abc» методом і передрекристалізаційної термічної обробки.

Ключові слова


технічно чисте залізо; тривісна деформація; передрекристалізаційна термічна обробка; субструктурні елементи; твердість

Повний текст:

PDF

Посилання


Valiev R. Z., Aleksandrov I. V. Obemnye nanostrukturnye metallicheskie materialy: poluchenie, struktura i svoystva [Volumetric nanostructured metallic materials: preparation, structure and properties]. Moscow, Akademkniga Publ., 2007. 372 p.

Gorelik S. S., Dobatkin S. V., Kaputkina L. M., Rekristallizatsiya metallov i splavov [Recrystallization of metals and alloys]. Moscow, MISIS Publ., 2005. 432 p.

Dubovyi O. M., Kulik S. H., Zhdanov O. O., Bobrov M. M., Myrko O. I. Vplyv deformacii ta leghuiuchykh elementiv na tverdist stalei i napylenykh pokryttiv pislia peredrekrystalizaciinoii termichnoii obrobky [Influence of deformation and alloying elements on the hardness of steels and sprayed coatings after pre-recrystallization heat treatment] Zb. nauk. prac. NUK [Collection of scientific publications of NUS], Mykolaiv, NUS Publ., 2011, issue 2, pp. 36–44.

Dubovyi O. M., Bondarenko O. V., Zhdanov O. O., Zhyzhko O. V., Bobrov M. M., Ghalkina T. S. Vplyv peredrekrystalizaciinoii termichnoii obrobky na substukturu i tverdist deformovanykh koliorovykh metaliv i splaviv ta napylenykh pokryttiv [Influence of pre-recrystallization heat treatment on substructure and hardness of deformed nonferrous metals, alloys and sprayed coatings] Obrobka materialiv u mashynobuduvanni [Treatment of materials in engineering]. Mykolaiv, NUOS Publ., 2012. 7 p.

Zhdanov O. O. Zakonomirnosti vplyvu peredrekrystalizaciinoii termichnoii obrobky na fizyko-mekhanichni vlastyvosti deformovanykh stalei. Avtoreferat Diss. [Patterns of influence of pre-recrystallization heat treatment on physical and mechanical properties of deformed steels]. Kherson, 2015. 24 p.

Krokha, V. A. Krivye uprochneniya metallov pri kholodnoy deformatsii [Hardening curves of metals at cold deformation]. Moskva: «Mashinostroenie», 1968. 131 p.

Dubovyi O. M., Yankovec T. A., Lebedieva N. Yu., Kazymyrenko Yu. O., Zhdanov O. O., Bobrov M. M. Sposib deformaciino-termichnoii obrobky metaliv ta splaviv [Method of deformation and heat treatment of metals and alloys] Patent UA 95378 no. a 2011 20102248, 2011.

Salishchev G. A., Galeev R. M., Zherebtsov S. V. Mekhanicheskie svoystva titanovogo splava VT6 s mikrokristallicheskoy i submikrokristallicheskoy strukturami [Mechanical properties of titanium alloy VT6 with microcrystalline and submicrocrystalline structures]. Metally Publ., 1999, no 6. pp. 84–87.

Salishchev G. A., Valiakhmetov O. R., Galeev R. M. Formirovanie submikrokristallicheskoy struktury v titane pri plasticheskoy deformatsii i ee vliyanie na mekhanicheskie svoystva [Formation of submicrocrystalline structure in titanium during plastic deformation and its influence on the mechanical properties]. Metally Publ., 1996, no. 4, pp. 81–91.

Tikhonova M. S. Rekristallizatsionnye protsessy v austenitnoy korrozionnostoykoy stali posle bolshikh plasticheskikh deformatsiy: Avtoreferat Diss. [Recrystallization processes in austenitic stainless steel after severe plastic deformation]. Belgorod, 2015. 18 p.

Yurkova A. I., Belotskiy A. V., Byakova A. V., Milman Yu. V. Mekhanicheskie svoystva nanostrukturnogo zheleza, poluchennogo intensivnoy plasticheskoy deformatsiey treniem [Mechanical properties of nanostructured iron produced by severe plastic deformation with friction]. Nanosistemi, nanomaterіali, nanotekhnologіi [Nanosystems, nanomaterіals, nanotehnologies]. 2009, vol. 7, no. 2, pp. 619–632.

Yurkova O. I., Karpov R. V., Kliaghin Ye. O. Osoblyvosti formuvannia nanokrystalichnoii struktury v α-zalizi pry deformacii tertiam [Specific features of formation of nanocrystalline structure in α-iron at deformation with friction] Metaloznavstvo ta obrobka metaliv [Metal science and treatment of metals], 2010, no.1, pp. 12–16.

Yurkova O. I., Kosianchuk A. V., Hrycenko M. H. Strukturnyi stan i mekhanichni vlastyvosti plastychno deformovanogho zaliza [Structural state and mechanical properties of plastically deformed iron] Metaloznavstvo ta obrobka metaliv [Metal science and treatment of metals], 2011, no.1, pp. 3–9.

Valiev R. Z., Enikeev N. A., Murashkin M. Yu., Kazykhanov V. U., Sauvage X. On the origin of extremely high strength of ultrafine-grained all alloys produced by severe plastic deformation. Scripta Materialia, 2010, vol. 63, pp. 949–952.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160106

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.