Концепція системи захисту інформації, що циркулює на об’єктах морської інфраструктури

Volodymyr S. Blintsov, Pavel V. Maidaniuk

Анотація


Робота містить результати досліджень, спрямованих на розвиток систем захисту інформації в телекомунікаційних мережах передачі даних. Визначено основні загрози інформації й вимоги до методів захисту інформації в телекомунікаційні мережі передачі об’єкта даних морської інфраструктури.

Ключові слова


інформація; захист інформації; інформаційна безпека; мережа передачі даних; інформаційно-телекомунікаційна система; технічний захист інформації; криптографічний захист інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Averchikov V. I. Audit informatsionnoy bezopastnosti [Audit of information safety]: ucheb. Posobie,V.I. Averchenkov. — Bryansk: BGTU PUBL., 2005. 269 p.

Antopolskiy A. B. Informatsionnye resursy Rossii [Informative resources of Russia]: nauchno-metodicheskoe posobie, A. B. Antopolskiy. Moskva, Libereya Publ., 2004. 423 p.

Blintsov V. S., Kyryzyuk O. M., Krasnykh O. V., Yakym”yak S. V. Bezekipazhna viys’kovo-mors’ka tekhnika — stan ta osnashchennya VMS ZS Ukrayiny [Unmanned naval machinery: the current state and equipment of the Naval Forces of the Armed Forces of Ukraine] / «Nauka i oborona» [«Science and defence»]. 2012, no. 4, pp. 61–64.

Dergausov M. M. Ukraina — derzhava morskaya [Ukraine as the marine state]. Donetsk, Donechchina Publ, 2000. 269 p.

Domarev V. V. Bezopasnost informatsionnykh tekhnologiy. Sistemnyy podkhod. [Information technology safety. Systematic approach.]. Kyiv.: TID, DS Publ, 2004. 992 p.

DSTU 3396.2-97. Zakhist іnformatsії. Tekhnіchniy zakhist іnformatsії. Termіni ta viznachennya. [Information protection. Technical information protection. Terms and definitions]. Available at: http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article;jsessionid=5D34EDB7C9C9D4491C0171ACCAD297E1art_id=38934&cat_id=3883.

Kormych V. A Informatsiyna bezpeka Ukrayiny: orhanizatsiyno-pravovi osnovy [Information safety of Ukraine: organizational and legislative foundations]: Navch. Posibnyk, Kyiv, Kondor Publ., 2004. 384 p.

Lipkan V. A. Informatsiyna bezpeka yak skladova natsional’noyi bezpeky Ukrayiny [Information safety as a part of national safety of Ukraine], Informatsiyni tekhnolohiyi v ekonomitsi, menedzhmenti i biznesi : Problemy nauky, praktyky i osvity [Information technologies in economy, management and business]: Zb. nauk. prats’ VIII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Ch. 2. Kyiv, Vyd-vo Yevrop. un-tu, 2003, pp. 443–453.

Lytvynenko O. V. Informatsiyna bezpeka Yevropy [Information safety of Europe]: Konsp. Lektsiy, Kyiv, KNU im. T. Shevchenka, 1999. 61 p.

Makarenko V. Pravove rehulyuvannya zakhystu konfidentsiynoyi informatsiyi, shcho ye vlasnistyu derzhavy: stanovlennya, rozvytok, problemni pytannya [Legal regulation of confidential information held by the State: formation, development issues], Pravo Ukrayiny, 2006, no.1, pp. 132–135.

Makohon Yu. V., Lysyy A. F., Harkusha H. H., Hruzan A. V. Ukrayna — derzhava morskaya [Ukraine as a marine state] monohrafyya, pod red. Makohona Yu.V. Donetsk, DonNU Publ, 2010. 393 p.

Mizhnarodne pravo [International law]: Navch. posibnyk / Za red. M. V. Buromens’koho. Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2005. 336 p.

ND TZI 1.1-003-99 Terminolohiya v haluzi zakhystu informatsiyi v komp”yuternykh systemakh vid nesanktsionovanoho dostupu [Terminology in the sphere of information protection from unauthorized access in computer systems].

Pocheptsov G. G. Kommunikativnye tekhnologii dvadtsatogo veka. [Communicative technologies of the twentieth century]. Moscow, Refl-buk Publ; Kyiv, Vakler Publ, 2000. 352 p.

Rabynovych P. M. Osnovy zahal’noyi teoriyi prava i derzhavy [Foundations of general law and state theory] : [posib. dlya stud. spets-ti «Pravoznavstvo»], P. M. Rabynovych. Kyiv, 1994. 236 p.

Rach V.A. Pryntsypy formuvannya kontseptsiy. [Principles of forming concepts], Kyiv, Visnyk Derzhavnoyi sluzhby Ukrayiny, 2000, no.3, pp. 93–95.

Stratehiya rozvytku mors’kykh portiv Ukrayiny na period do 2038 roku. Zatverdzheno rozporyadzhennyam Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 11 lypnya 2013 r. N 548-r. [Strategy of development of marine ports of Ukraine for the period up to 2038. Ratified by the order of Cabinet of Ministers of Ukraine dated July, 11 in 2013 N 548-р.]. Kyiv, Ukraine Cabinet of Ministers, 2013. 7 p.

Teoriya derzhavy ta prava [State and law theory]: [navch. posib.] / A. M. Kolodiy, V. V. Kopeychykov, S. L. Lysenkov ta in.; Za zah. red. S. L. Lysenkova, V. V. Kopeychykova. Kyiv, Yurinkom Inter Publ, 2003. 368 p.

Web site of LTD “ІІТ”. Available at: www.iit.com.ua.

Web site of LTD “Tryte”.Available at: www.tritel.ua.

Zahal’ni polozhennya shchodo zakhystu informatsiyi v komp”yuternykh systemakh vid nesanktsionovanoho dostupu [General provisions for information protection from unauthorized access in computer systems ND TZI 1.1-002-99]. Available at: http://www.dsszzi.gov.ua/dstszi/doccatalog/ document?id =117620.

Nakaz Administratsiyi Derzhavnoyi sluzhby spetsial’noho zv”yazku ta zakhystu informatsiyi Ukrayiny # 100 «Pro zatverdzhennya polozhennya pro derzhavnu ekspertyzu v sferi kryptohrafichnoho zakhystu informatsiyi» [Order of Administration of the State service of special communication and information protection of Ukraine № 100 “On approval of the state expertise in the field of cryptographic protection”]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0651-08.

Poryadok provedennya robit zi stvorennya kompleksnoyi systemy zakhystu informatsiyi v informatsiyno-telekomunikatsiyniy systemi [Operational procedure for creating a complex system of information protection in telecommunication systems] ND TZI 3.7-003-05. Available at: http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/publish/article?art_id=46074&cat_id=38835.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160109

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.