DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160213

Особливості управління спільними проектами очищення акваторій підрозділами державної служби надзвичайних ситуацій України та організаціями-розробниками засобів морської робототехніки

Volodymyr S. Blintsov, Maksym H. Hrytsaienko

Анотація


Показано доцільність виконання робіт з очищення акваторій від підводних потенційно небезпечних об’єктів за допомогою підводних апаратів-роботів. Розроблено узагальнену модель формування спільного проекту для підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України та організації-розробника засобів морської робототехніки. Запропонована модель може слугувати теоретичною основою для організації таких робіт в умовах тимчасової відсутності коштів морської робототехніки серійного виробництва.

Ключові слова


морська робототехніка; очищення акваторії; підводний потенційно небезпечний предмет; процессна модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Blintsov V. S., Hrytsaienko M. H. Aktualni zadachi upravlinnia proektamy ochyshchennia akvatorii vid vybukhonebezpechnykh obiektiv [Actual project management tasks of water clearing from explosive objects] Innovatsii v sudnobuduvanni ta okeanotekhnitsi: Materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii [Innovations in shipbuilding and ocean technology: Proceedings of the international scientific and technical conference]. Mykolaiv, NUK Publ., 2013, pp. 504–506.

Blintsov V. S., Hrytsaienko M. H. Osoblyvosti orhanizatsii ta provedennia pidvodno-tekhnichnykh robit pidrozdilamy MNS Ukrainy ta naukovymy ustanovamy-rozrobnykamy pidvodnykh aparativ [Features of the organization and carrying out of underwater engineering works by departments of Ministry of Emergencies of Ukraine and scientific institutions-developers of underwater vehicles] Pidvodna tekhnika i tekhnolohiia: Materialy vseukrainskoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu [Underwater Engineering and Technology: Proceedings of the All-Ukrainian scientific-technical conference with international participation]. Mykolaiv, NUK Publ., 2011, pp. 147–151.

Blintsov V. S., Hrytsaienko M. H. Telekerovani pidvodni aparaty na sluzhbi morehospodarskoi diialnosti Mykolaivshchyny [Remotely operated underwater vehicles in the service of marine economic activity of Mykolayiv region] Sudnobuduvannia i morska infrastruktura — Shipbuilding and marine infrastructure, 2014, no 1, pp. 28–33.

Zakon Ukrainy «Pro Zahalnoderzhavnu tsilovu prohramu zakhystu naselennia i terytorii vid nadzvychainykh sytuatsii tekhnohennoho ta pryrodnoho kharakteru na 2013–2017 roky» [Law of Ukraine «On the National Target Program to protect the population and territories frohovnoi Rady Ukrainy [Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine] 2013, no 19–20, st.173.

Illarionov G. Yu., Sidenko K. S., Sidorenkov V. V. Podvodnye roboty v minnoy voyne: Monografiya [Underwater robots in mine warfare: monograph] Kaliningrad, OAO «Yantarnyy skaz» Publ., 2008. 116 p.

Bruno Siciliano, Oussama Khatib. Handbook of Robotics. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2016. 2197 p.

Chris Hallond. Combat Robot Weapons. TAB Books Inc., 2003. 207 p.

Robin R. Murphy. Disaster Robotics (Intelligent Robotics and Autonomous Agents series). The MIT Press, Cambridge, 2014. 240 p.