Поліпшення масогабаритних показників контактних конденсаторів газопаротурбінних установок для об’єктів морської інфраструктури

Oleksandr S. Bortsov, Anatolii P. Shevtsov

Анотація


Розглянуто поліпшення контактних конденсаторів газопаротурбінних установок за рахунок збільшення швидкості газопарової суміші.

Ключові слова


газ; пара; суміш; швидкість; конденсатор; установка; поліпшення

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondin Yu. N, Chobenko V. N. Primenenie kontaktnykh gazoparoturbinnykh ustanovok dlya sovmestnoy vyrabotki elektricheskoy i teplovoy energii [The use of contact gas steam-turbine plants for cogeneration of electricity and heat] Visnyk inzhenernoi akademii Ukrainy — Journal of Engineering Academy of Ukraine. Kyiv, 2004, no. 1, pp. 22 – 28.

Isakov B. V., Movchan S. M., Rassoshanskyi V. S. Kontaktnyi kondensator ustanovky HPU-16K [Contact installation HCP-16K capacitor] Naftova i hazova promyslovist — Oil and gas industry. Kyiv, 2005, no. 5, pp. 53 – 55.

Kolomieiev V. M., Dykyi M. O., Izbash V. I. Analiz tekhniko-ekonomichnykh pokaznykiv i perspektyvy vykorystannia kontaktnykh hazoparoturbinnykh ustanovok na KS MH Ukrainy [Analysis of technical and economic indicators and the use of contact gas steam-turbine facilities at COP MG Ukraine] Naftova i hazova promyslovist — Oil and gas industry. Kyiv, 2005, no. 3, pp. 43 – 46.

Kuznetsova S. A. Modelirovanie teplomassoobmennykh i gidrodinamicheskikh protsessov v elementakh tsirkulyatsionnogo kontura kontaktnikh gazoparoturbinnykh ustanovok [Modelling of heat and mass transfer and hydrodynamic processes in the elements of the circulation circuit pin of gas steam-turbine plants] Promyshlennaya teplotekhnika — Industrial Heat Engineering. Kyiv, 2003, chapter 25, no. 6, pp. 28 – 33.

Yeliseev Yu., Belyaev V., Markelov A., Sinkevich M. Parogazovaya ustanovka kontaktnogo tipa dlya TETs-28 [Combined-cycle plant of the contact-type thermal power station-28] Dvigatel [Engine]. 2002, no. 3 (21), pp. 12 – 14.

Romanovskyi H. F., Vashchylenko M. V., Serbin S. I. Teoretychni osnovy proektuvannia sudnovykh hazoturbinnykh ahrehativ [Theoretical bases of designing marine gas turbine units]. Mykolaiv, UDMTU Publ., 2003. 304 p.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160308

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.