Фізико-хімічні закономірності адсорбційного очищення вермикулітом стічних вод від катіонних поверхнево-активних речовин

Oleksandr H. Nevynskyi, Tsvietana R. Yashchenko

Анотація


Вивчені фізико-хімічних закономірності адсорбції спученим вермикулітом стічних вод від катіонних поверхнево-активних речовин. Експериментально дослідженні ізотерми адсорбції КПАР вермикулітом, кінетика цього процесу та характер впливу на нього різноманітних чинників. Проведені дослідження показали ефективність використання спученого вермикуліту як адсорбенту КПАР із водних розчинів. Розроблена технологія очищення (доочищення) стічних вод від КПАР.

Ключові слова


спучений вермикуліт; катіонні поверхнево-активні речовини; ізотерми адсорбції; адсорбційне очищення; стічні води; технологія очищення

Повний текст:

PDF

Посилання


Abramzon A. A., Zaychenko L. P., Fayngold S. I. Poverkhnostno-aktivnye veshchestva. Sintez, analiz, svoystva, primenenie [Surfactants. Synthesis, analysis, properties and application]. Lviv, Khimiya Publ., 1988. 200 p.

Akhtyamov R. Ya. Vermikulit Ukrainy [Ukrainian vermiculite]. Stroitelnye materialy i konstruktsii [Building materials and constructions]. Kiev, Budіvelnik Publ., 1991, issue 2. pp. 14 – 15.

Belov P. S. Poverkhnostno-aktivnye veshchestva. Svoystva, tekhnologiya, primenenie [Surfactants. The properties, technology, application]. Moscow, VZPI Publ., 1992. 171 p.

Bіlonoga Yu. L., Maksisko O. R. Zmina hidromekhanichnykh i teplofizychnykh kharakterystyk teplonosiia v pryhranychnomu shari pid diieiu poverkhnevo-aktyvnykh rechovyn [Changing hydromechanical and thermal characteristics of the coolant in the near-boundary layer under surfactants]. Intehrovani tekhnolohii ta enerhozberezhennia — Integrated technologies and energy saving, 2009, no 2., pp. 121 – 126.

Gemmerling, G. V. Vermikulit (Proizvodstvo i primenenie) [Vermiculite (production and use)]. Chelyabinsk, Uralniistromproekt Publ., 1988, 146 p.

Gudzenko T. V., Volyuvach O. V., Belyaeva T. O., Gorshkova O. V., Puzirova І. V., Іvanitsya V. O. Vydalennia bromidu heksadetsylpirydyniiu iz vodnykh rozchyniv bakteriiamy rodu Pseudomonas za yikh vzaiemodii z hlynystym materialom ta khitozanom [Removing heksadetsylpirydyniyu bromide with aqueous solutions by the bacteria of the genus Pseudomonas by their interaction with clay material and chitosan]. Mikrobiolohiia i biotekhnolohiia — Microbiology and Biotechnolog, 2014, issue 1, pp. 72 – 78.

DSTU 3812-98. Okhorona dovkillia ta ratsionalne povodzhennia z resursamy. Kontrol operatyvnykh stichnykh vod ochysnykh sporud mist i promyslovykh pidpryiemstv. Zahalni polozhennia [Environmental protection and sustainable management of resources. Control operational sewage treatment plant cities and industrial enterprises]. Kyiv, Derzhstandart Ukrainy Publ., 1999. 6 p.

Lure Yu.Yu. Analiticheskaya khimiya promyshlennykh stochnykh vod [Analytical chemistry of industrial waste water]. Moscow, Khimiya Publ., 1984. 447 p.

Nevynskyi O. H. Adsorbtsiinyi metod ochyshchennia stichnykh vod vermykulitom [Absorbent wastewater treatment vermiculite]. Problemy ekolohii ta enerhozberezhennia u sudnobuduvanni. Materialy VII mizhnarodnoi nauk-tekhn. konferentsii [Environmental issues and energy saving in shipbuilding. Proceedings of the 7th International Scientific Conference]. Mykolaiv, NUK Publ., 2012, pp. 110 – 113.

Streltsova O. O., Voliuvach O. V., Puzyriova І. V., Yegortseva V. O. Sposib ochystky vody vid kationnykh poverkhnevo-aktyvnykh rechovyn [The method of water treatment cationic surfactants]. Patent UA, no. 95593A, 2011.

Sviridov V. V., Sviridov A. V., Nikiforov A. F. Fiziko-khimicheskie osnovy protsessov mikroflotatsii [Physical and chemical bases of the microflotation processes]. Ekaterinburg, GOU VPO UGLTU-UPI Publ., 2006. 578 p.

Tarasevich Y. I. Prirodnye sorbenty v protsessakh ochistki vody [Natural sorbents in the water treating processes]. Kiev, Naukva dumka Publ., 1981. 208 p.

Kholmberg K., Yensson B., Kronberg B., Lindman B. Poverkhnostno-aktivnye veshchestva i polimery v vodnykh rastvorakh [Surfactants and polymers in aqueous solutions]. Moscow, Binom. Laboratoriya znaniy Publ., 2007. 528 p.

Eytel V. Fizicheskaya khimiya silikatov [Physical chemistry of silicates]. Moscow, Foreign Literature Publishing House, 1962. 1055 p.




DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160317

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.