Удосконалення конструкції підводних населених апаратів теплоізолюючими блоками плавучості

Tetiana A. Yuresko

Анотація


Представлено варіант удосконалення конструкції підводного населеного апарату шляхом заміни частини основних елементів плавучості на блоки зі сферопластику з додатковою поруватістю у формі суцільної шкарлупи, що зовні облицьовують сферичний міцний корпус.

Ключові слова


підводний населений апарат; теплоізолюючі блоки; сферопластик з додатковою поруватістю; пошкоджуваність; плавучість

Повний текст:

PDF

Посилання


Blintsov V. S., Krasnykh O. V. Suchasnі zavdannia stvorennia pіdvodnykh aparatіv robotіv dlia poshukovykh ta spetsіalnykh operatsіi [Current tasks of developing underwater robots for search and special operations]. Pіdvodna tekhnіka і tekhnologіia (PTT-2011): Materіaly Vseukrainskoi naukovo-tekhnіchnoi konferentsіi z mіzhnarodnoiu uchastiu [Underwater Engineering and Technology (UET-2011): Proceedings of the All-Ukrainian Scientific and Technical Conference with International Participation]. Mykolaiv, 2011, pp. 155 – 158.

Burdun Ye. T., Yuresko T. A., Kochanov V. Yu. Modelirovaniye povrezhdayemosti i izmeneniya teploprovodnosti blokov plavuchesti na osnove sintaktika v usloviyakh ekspluatatsii [Modeling damageability and changes in thermal conductivity of buoyancy blocks on the basis of syntactic foam under operating conditions]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of Scientific Publication of NUS, 2008, no. 3 (420), pp. 4 – 51.

Burdun Ye. T., Yuresko T. A., Kochanov V. Yu. Modelirovaniye povrezhdayemosti i izmeneniya teploprovodnosti blokov plavuchesti na osnove sintaktika pri klimaticheskikh ispytaniyakh [Modeling damageability and changes in thermal conductivity of buoyancy blocks on the basis of syntactic foam under climatic tests]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of Scientific Publication of NUS, 2008, no. 5, pp. 55 – 60.

Burdun Ye. T., Kochanov V. Yu., Yuresko T. A. Primeneniye teorii diffuzii dlia prognozirovaniya vodopogloshcheniya konstruktsyy dopolnitelnoy plavuchesti na osnove sfero plastika [Application of the diffusion theory for predicting water absorption of the additional buoyancy structures on the basis of syntactic foam]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of Scientific Publication of NUS, 2010, no. 2 (431), pp. 61 – 67.

Burdun Ye. T., Solomoniuk N. S. Rezultaty doslіdzhennia vlastyvostei blokіv plavuchostі z pіnoskla dlia pіdvodykh aparatіv [Results of the study of the properties of foam glass buyoancy blocks for underwater vehicles]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of Scientific Publication of NUS, 2010, no. 3, pp. 32 – 38.

Voytov D. V. Podvodnyye obitayemyye apparaty [Manned underwater vehicles]. Moscow, Astrel Publ., 2002. 189 p.

Dmitriyev A. N. Proektirovaniye podvodnykh apparatov [Designing of underwater vehicles]. Leningrad, Sudostroyeniye Publ., 1994. 324 р.

Kazimirenko Yu. A. Perspektivy primeneniya v sudostroyenii kompozitsionnogo materiala mnogootraslevogo naznacheniya — sintakticheskogo penostekla [Prospects for application of the multi-purpose composite material — syntactic foam glass — in shipbuilding]. Zb. nauk. prats UDMTU — Collection of Scientific Publication of USMTU, 2001, no. 2 (374), pp. 132 – 139.

Kopiyka S. V. Eksperimentalnoye issledovaniye povrezhdayemosti sferoplastikov [Experimental study of the syntactic foam damageability]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of Scientific Publication of NUS, 2006, no. 3 (408), pp. 48 – 56.

Narusbayev A. A. Katastrofy v morskikh glubinakh [Catastrophes in sea depths]. Leningrad, Sudostroeniye Publ., 1989. 67 р.

Yuresko T. A. Sferoplastik kak teplovaya izolyatsiya obitayemykh podvodnykh tekhnicheskikh sredstv [Syntactic foam as thermal insulation for manned underwater vehicles]. Vestnik Astrakhanskogo gos. tekhn. un-ta. Seriya : morskaya tekhnika i tekhnologiya — Bulletin Of Astrakhan State Technical University. Series: Marine Engineering And Technologies, 2014, no. 2, pp. 21 – 26.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160405

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.