Осадження аерозолів в прикордонних шарах плоских поверхонь енергетичних установок

Sergiy S. Ryzhkov

Анотація


Визначено фракційні ефективності уловлювання аерозолів в прикордонних шарах при різних початкових швидкостях дисперсного багатофазного потоку вздовж плоскої поверхні при струминній течії.

Ключові слова


аерозоль; поверхня; градієнт; тиск; температура; концентрація; ефективність

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Basok B. I., Ryzhkov S. S., Ryzhkov R. S., Bortsov O. S. Intensyfikatsiia osadzhennia ridkoi fazy u separatorakh bahatofaznykh sumishei palyv pidvyshchenoho tysku [Intensification of liquid phase deposition in multiphase mixtures separators of fuel of high pressure] Promyshlennaya teplotekhnyka — Industrial Heat Engineering, 2014, no. 2, pp. 22 – 28.

Basok B. I., Ryzhkov S. S. Termoforeticheskaya ochistka vozdukha v energeticheskom oborudovanii [Thermophoretic air cleaning in the energy equipment] Promyshlennaya teplotekhnyka — Industrial Heat Engineering, 2003, no. 5, pp. 45 – 50.

Ryzhkov S. S. Issledovaniya gazodinamiki i teploperenosa turbulentnykh gazovykh sred s pomoshchyu golograficheskoy interferometrii [Research of gas dynamics and heat transfer of turbulent gas media using holographic interferometry] Vіsnyk NUK — Bulletin of NUS, 2010, no. 4.

Ryzhkov S. S. Problemy intensyfikatsii ochystky v bahatofaznykh dyspersnykh seredovyshchakh enerhetychnykh ustanovok i sposoby yikh vyrishennia (chastyna 1) [Problems of intensification of treatment in multiphase dispersed media power systems and solutions (part 1)] Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of scientific publications of NUS, 2014, no. 5, pp. 51 – 58.

Ryzhkov S. S. Problemy intensyfikatsii ochystky v bahatofaznykh dyspersnykh seredovyshchakh enerhetychnykh ustanovok i sposoby yikh vyrishennia (chastyna 2) [Problems of intensification of treatment in multiphase dispersed media power systems and solutions (part 2)] Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of scientific publications of NUS, 2014, no. 6, pp. 51 – 57.

Ryzhkov S. S. Uzahalnena matematychna model vyznachennia intensyvnosti protsesu ochystky dyspersnykh bahatofaznykh potokivu systemakh enerhetychnykh ustanovok [A generalized mathematical model for determining the intensity of the treatment of disperse multiphase systems potokivu power plants] Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of scientific publications of NUS, 2014, no. 3, pp. 69 – 76.
DOI: https://doi.org/10.15589/jnn20160409

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.